Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget finns för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt. Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre. Ditt behov avgör om du får bidrag. Du kan få bidrag oavsett vilken typ av funktionsnedsättning du har.

Vem gör vad?

 

När får du bidrag?

Du kan få bidrag för anpassning av din bostad vid alla typer av funktionshinder. Det kan vara nedsatt rörlighet, nedsatt syn, utvecklingsstörning, allergi m m. Vid tillfälliga funktionshinder beviljas inte bidrag.

 

Vem får bidrag?

Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

 

Vad får du bidrag till?

Inomhus kan bostaden anpassas med t ex borttagning av trösklar, förändra badrum, installation av lyftanordningar, specialutrusta kök. Utomhus kan du få bidrag till räcken, ramper, hårdgörning av gångvägar, automatisk portöppnare. Annan anpassning kan göras utifrån behov men det måste alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret.

 

Begränsningar i bidraget

Möjligheterna  att få kostnadskrävande anpassningar vid flytt till ny bostad är begränsade då du som funktionshindrad förväntas välja en bostad som inte kräver omfattande anpassningsåtgärder. Bidrag till åtgärder som är att betrakta som normalt underhåll av bostaden utgår inte ej heller åtgärder som beror på byggtekniska brister. Anpassning kan göras av bostadens fasta funktioner, men inte av lösöre och sådant du normalt tar med dig när du flyttar.

 

Hur ansöker jag om bidrag?

Blankett för ansökan om bostadsanpassning finns att kan hämtas som pdf-fil här intill eller på kommunens stadsbyggnadskontor där även ansökan skall lämnas.

Till ansökan bifogas intyg som styrker nödvändigheten av sökt åtgärd. Intyget skall utfärdas av arbetsterapeut/läkare.

Vid omfattande åtgärder kan intyget kompletteras med ett så kallat åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska innehålla förslag till lämplig anpassning. Det är kommunen som beslutar om bostadsanpassningsbidraget, och ombesörjer utbetalningen av bidraget när åtgärden är färdigställd.

 

Hjälp av kommunen?

Om du behöver hjälp exempelvis med att ta in offerter, välja entreprenör, beställa arbetet, betala fakturan eller något annat som rör ansökan kan kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag hjälpa dig. Om du överlåter detta åt kommunen via fullmakt innebär det inte att kommunen tar över ansvaret för det arbete som utförs av entreprenören. Det är fortfarande du som är avtalspart med entreprenören och konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller mellan dig och entreprenören.

 

Reparationer och underhåll

Du äger de anpassningar som du fått bidrag till, vilket innebär att du själv står för eventuella reparationer och underhåll. Du kan däremot ansöka om bidrag för reparation och underhåll av tekniskt avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag såsom hissar, höj- och sänkbar inredning och dörrautomatik. Vid reklamation ska du kontakta entreprenören som utfört arbetet.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade Länkar