Upphandling

Det ska vara lätt att göra rätt är mottot. Sigtuna Kommuns upphandlingsenhet består av en upphandlingschef, tre upphandlare, en upphandlingsjurist, en avtalscontroller och en upphandlingsassistent.

Upphandlingsenhetens uppdrag är att utveckla effektiva processer inom e-handel och upphandling. Sigtuna kommun är i sin egenskap av en juridisk person en upphandlande myndighet. Upphandlingarna ska kännetecknas av enkelhet, tydlighet och transparens

.

I Sigtuna kommun samordnas all upphandling av varor, tjänster och entreprenader av upphandlingsgruppen.
Samtliga upphandlingar över direktupphandlingsgränsen publiceras på kommunens hemsida. Vårt upphandlingsverktyg är E-avrop. Intresserade leverantörer kan gratis prenumerera på kommande upphandlingar genom att registrera sig på E-avrop.com.

Kommunens upphandlingsarbete ska genom ett professionellt förhållnings- och arbetssätt leda till effektiva affärer till nytta för medborgarna. Upphandlingarna ska ske med rätt kvalitet till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan.
Sigtuna kommun är en eko-kommun vilket innebär att kommunens upphandlingar ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle.

Vid upphandlingar där miljöhänsyn bättre kan tillvaratas via leasing än via köp ska detta föredras. Sigtuna kommun ska behandla alla leverantörer på ett likvärdigt och icke diskriminerande sätt.

Upphandlingens strategiska betydelse

Upphandling är en strategisk ledningsfråga när det betraktas i ett brett perspektiv som omfattar hela anskaffningsprocessen, alltifrån behovsanalys, förberedande marknadsundersökningar, upphandlingens genomförande, till avtalstrohet och uppföljning av verksamhetsresultat.

Kommunens tjänstemannaledning har ansvar för att planera och organisera upphandlingsverksamheten så att verksamhetsnära kompetens involveras, att utvärderingar av tidigare inköp beaktas samt  att upphandling grundas på analyser av vilka behov som ska tillgodoses samt att strategier utarbetas för hur frågor om kvalitet, innovation, hänsyn till små och medelstora leverantörer och långsiktigt hållbarutveckling ska hanteras vid respektive upphandling.

Sigtuna kommun är en Fair Trade City vilket innebär att våra leverantörer (avtalspartners) ska verka för en rättvisare världshandel.

Den demokratiska processen

Inför viktiga strategiska beslut eller inför val av gränsdragningar och/eller former för marknadsanvändning ska ärendet behandlas på fackansvarigt utskott, styrelse eller nämnd.

Förfrågningsunderlag som rör större upphandling av strategisk och/eller principiell betydelse för kommunen beslutas av berörd nämnd/styrelse. När en upphandling berör fler än en nämnd/styrelse ska förfrågningsunderlaget och övriga styrdokument beslutas av kommunstyrelsen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation