Klasser

Centralskolan som liggeri hjärtat av Märsta är en F-6 skola.

Skolan har dessutom 6 grundsärskole- och träningsskolegrupper och 1 särskild undervisningsgrupp för elever med socio-emotionella svårigheter. Elever i särskolegrupperna och den särskilda undervisningsgruppen kommer från hela kommunen.

Skolledningen

Ledningsgruppens uppgift är att ha ett helhetsperspektiv på verksamheten. Under läsåret arbetar vi med frågor som rör organisation, utveckling och kvalitet.

Skolan har en ledningsgrupp som består av rektor, biträdande rektor samt fem verksamhetsledare som representerar skolans olika arbetsenheter/arbetslag.

Kontaktinformation till rektor och biträdande rektor finner du till höger.

Arbetslagen

Skolan är organiserad i sex arbetslag:

  • F-3
  • 4-6
  • Grundsärskolan 1-9
  • Fritids
  • Svenska som andra språk och specialpedagoger

Undervisningen bedrivs i både åldersblandade, åldershomogena, och inkluderande grupper samt grundsär/träningsskolgrupper.  Från år 1 -6 finns möjlighet till specialundervisning enskilt eller i grupp samt tillgång till skolans egna Svenska som andra språklärare från F-6.

Fritidsverksamheten

 Den är indelad i fyra enheter varav en grupp är till för de elever som behöver extra stöd och omvårdnad. Verksamheten bedrivs i gemensamma lokaler tillsammans med skolan.

  • Gula husets fritidshem F
  • Vita Paviljongens fritidshem 1-2
  • Nya paviljongens fritidshem 3-4
  • Grundsärskolans fritidshem

Övriga personalresurser

Specialpedagoger och en talpedagog är knuten till de elever som är mottagna i grundsärskolan. En lärare undervisar elever som har behov av svenska som andra språk i F– 6. Två specialpedagoger med inriktning F-3 samt 4-6.

På skolan finns också ett elevhälsoteam, skoladministratör och en vaktmästare.

Elevhälsoteamet

består av skolsköterska, skolledningen samt skolans specialpedagoger och dessa träffas varje vecka. Skolpsykolog samt kurator finns att tillgå via kommunens centrala enhet. Elevhälsoteamet erbjuder konsultation till samtliga arbetslag. Läs mer under skolhälsovården. 

Elev-och föräldraråd

Klassråd och elevråd för hela skolan hålls varannan vecka. Elevrådet består av 1-2 klassrepresentanter från årskurs 2-6 samt en lärare. Årskurs 1 deltar i klassråd och  kan där vara med och påverka..

Föräldraråd samarbetar med skolans ledning. Läs mer under "För dig som förälder".

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Kontakta oss på Centralskolan