Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Bidraget beviljas utan prövning mot föräldraekonomin och oberoende av kostnaden för inackorderingen. Stödet avser boende och hemresor. Bidraget utbetalas för nio hela kalendermånader (september-maj) som eleven bor inackorderad.

Inackorderingsbidraget lämnas kontant med 1/30 av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Under 2017 är bidraget 1 493 kr/månad. Bidraget betalas ut längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Vid studier i fristående skolor söks istället inackorderingstillägg via CSN.

Inackorderingsbidrag och resebidrag utges inte samtidigt.


För att beviljas inackorderingsbidrag krävs att 

  • Eleven är antagen på Riksidrottsgymnasiet (RIG) eller ett nationellt program med riksrekrytering.
  • Eleven  är antagen till Nationell idrottsutbildning (NiU) förutsatt att eleven genom avtal med skolkommunen blir mottagen i första hand.
  • Sökt utbildning inte finns inom samverkansområdet och den dagliga restiden skulle överstiga tre timmar.
  • Eleven har sökt men inte blivit antagen till motsvarande utbildning inom samverkansområdet.
  •  Eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den gymnasieskola dit denne ansökt, exempelvis om eleven på grund av sociala skäl inte längre bor i föräldrahemmet. Intyg från skolkurator eller social myndighet skall då bifogas ansökan.


Elev som tillsammans med sin familj blir folkbokförd i Sigtuna kommun har möjlighet att fullfölja påbörjad utbildning på gamla hemorten.Inackorderingsbidrag beviljas inte när 

  • Eleven är andrahandsmottagen till en utbildning.
  • Eleven är antagen till en Rh-anpassad utbildning.
  • Utlandssvensk elev får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen.

 

Ändrade förutsättningar

Inackorderingsbidrag betalas för elev folkbokförd i Sigtuna kommun. Om förutsättningarna för att vara berättigad till bidrag ändras på grund av flytt, skolbyte eller studieavbrott ska detta utan dröjsmål anmälas till kommunen. Felaktigt utbetalda bidrag kommer att återkrävas. 

Skicka in din ansökan via kommunens digitala tjänster. 
Under "BARN OCH UTBILDNING" hittar du ansökningsformulären.

Skribent:
Jarmo Repka

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation