Viktig information och villkor!

Viktig information! 

Följande information är en ABC- handbok för ungdomar som sommarjobbar via Sigtuna kommun 2018. All information skall läsas av samtliga sommarjobbande ungdomar, samt av målsmän till ungdomar som är under 18 år. Underskrifterna på ungdomens sommarjobbsavtal är ett godkännande och intyg att man både har läst och godkänt denna information.

Anställningsinformation

Du är anställd och timavlönad av Sigtuna kommun. Med din underskrift, samt med målsmans underskrift för de som är under 18 år, har du godkänt ditt avtal med anställningstid, arbetsplats, lön samt att du läst denna viktiga information.

Anställningstid

En period med tre angivna veckor per ungdom. (98-105 tim)

Period 1 -  18/6 – 8/7 (v.25-27)

Period 2 - 9/7 – 29/7 (v.28-30)

Period 3 - 30/7 – 19/8 (v.31-33)

 

Arbetskläder

Vissa arbetsplatser lånar ut kläder eller bidrar med t-shirt el dyl. Några vill att man ska ha diskreta kläder och kanske inte allt för synliga kroppssmyckning etc. Bekväma skor kan vara bra om du står och går mycket. Fråga gärna vad som gäller på just din arbetsplats innan du börjar.

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren/arbetsplatsen har samma ansvar för arbetsmiljöfrågor när det gäller anställda sommarjobbare som för alla anställda. I frågor som rör arbetsmiljön är det arbetsgivaren, på arbetsplatsen, som tillsammans med facket har ansvar för att lösa eventuella problem.

Arbetsmiljö kan delas in i två delar:

 - fysisk arbetsmiljö; lokaler, arbetsplatser, maskiner o andra arbetsredskap

 - psykisk arbetsmiljö; klimatet i arbetsgruppen, bemötande från arbetskamrater och chefer etc.

Arbetsplats

På ditt avtal står namnet på din arbetsplats, vem som är kontaktperson och ett kontaktnummer. Du får gärna kontakta din arbetsplats och höra efter om när, var och hur du ska börja ditt arbete, förutsatt att de inte hinner före er. Du kan fråga om du bör ha speciella kläder och hur det är med lunch, och vem du kontaktar om du blir sjuk osv. På första dagen hoppas vi att du får en rundtur på arbetsplatsen, där de visar dig var allt finns och tänk även på att kolla in eventuella utrymningsvägar.

Arbetsskada

Arbetsskada hanteras på samma sätt som för övrig personal av din handledare/chef på plats. Är du minderårig bör även en målsman kontaktas. Informera även sommarjobbsförmedlingen via telefon eller epost om något händer.

Arbetstider

Sommarjobbaren följer de arbetstider som gäller för arbetsplatsen. I övrigt följs https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/sa-far-barn-och-ungdomar-arbeta-adi-43-broschyr/   . Tid för lunch och eventuella raster är utöver de angivna 7 arbetstimmarna. Anteckna gärna dina tider så du ser att de stämmer med lönespecifikationen. I det fall kväll/skift/helgarbete ingår och schemaläggs ersätts du för obekväm arbetstid enligt gällande kollektivavtal eller likvärdigt. På ditt avtal står det ca hur många timmar du kommer att arbeta under din period. Scheman kan variera från ungdom till ungdom, och arbetstid får läggas på helger och kvällar enligt arbetsmiljölagen.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna får gärna variera men det är viktigt att de är tydliga. Undrar du över något så fråga, det brukar vara uppskattat och visar på intresse. Var tydlig med att fråga vad som förväntas av dig och vilka regler som gäller t.ex. med arbetstider, raster och mobilanvändande, då undviker man många missförstånd.

Avtalsskrivning

Du får inbjudan till avtalsskrivning i samband med ditt sommarjobbserbjudande. Detta sker under maj månad. Bor du på annan ort får du kontakta oss direkt. På avtalsskrivningen ska du ha med dig en Nordeablankett samt en skatteblankett (se mer info ”Lön”).

Betyg

Se under avsnitt intyg. Det här är kanske det viktigaste av allt för din framtid.

Frånvaro

Se rubriker för respektive form, t ex sjukdom, semester, vård av sjukt barn.

Försäkringar

Sommarjobbaren omfattas av samma försäkringsskydd som en annan anställd hos Sigtuna kommun eller företaget gör.

Intyg

När din sommarjobbsperiod är slut, be gärna om ett intyg/betyg på vilka kunskaper och färdigheter du fått under tiden som sommarjobbare. Intyget kan innehålla en beskrivning av arbetets innehåll, utbildnings- och arbetsmoment samt ett omdöme. Tänk på att ett positivt intyg är ett bra komplement till ditt CV. Sommarjobbsförmedlingen kan bistå med ett formulär för detta som du kan ge arbetsgivaren. Fråga gärna om någon av handledaren vill bli din referens i framtiden. 

Introduktion

Arbetsledare/chef ansvarar för att du får en introduktion till arbetet och arbetsplatsen. Var nyfiken och våga ställ frågor. 

Ledighet

Gäller endast vid akutfall och i samråd med arbetsgivaren. Ingen lön utgår vid ledighet.

Lön och löneadministration

(2017) ungdomslöner, kan revideras till 2018.

2001  70 kr + 15,40 kr (timlön + semesterersättning)
2000  75 kr + 15,40 kr (timlön + semesterersättning)
1999 -98  85 kr + 15,40 kr (timlön + semesterersättning)
1998 (19 år och äldre)  113,50 kr + 15,40 kr (timlön + semesterersättning)

Födelseåret styr din lön. 

Tjänar du mindre än 18 739kr under 2018 behöver du inte betala någon skatt så länge intyg lämnas in. Detta intyg kan laddas hem på webben: Skattejämkning  och tas med till avtalsskrivning på kommunen.

  • Lön - bankkonto

Samtliga sommarjobbare måste fylla i och lämna in Sigtuna kommuns blankett gällande Nordea (utan undantag). Blankett Nordea skrivs ut, fylls i och tas med till avtalsskrivning för sommarjobb. Antingen fyller du i att du önskar ett nytt bankkonto via Nordea eller så fyller du i via vilken bank och konto du önskar att Nordea betalar din lön.

  • Lön - datum för utbetalning av lön

 Kommer innom kort

  • Lön - OB-tillägg (obekväm arbetstid)

I de fall kväll/skift/ helgarbete ingår ersätts du för obekväm arbetstid enligt gällande kollektivavtal eller likvärdigt. Arbetsmiljöverkets regler för sommarjobb ska efterföljas. När man arbetar obekväma arbetstider ska man ha tillägg på lönen, dessa arbetstider är:

Måndag – fredag kl. 20.00 – 06.00                       21:42 kronor

Lördag från kl. 16.00 till måndag kl. 06.00            21:42 kronor

Alla dagar kl. 01.00 – 06.00                                  40:29 kronor (21:42 kr + 18:87) kronor

Misskötsel

Precis som vilken anställd som helst så är du skyldig att följa de bestämmelser, regler och rutiner som finns på arbetsplatsen. Dessutom gäller de allmänna regler som finns på arbetsmarknaden såsom t.ex. att komma i tid, meddela om du blir sjuk och i övrigt agera som en god representant för arbetsplatsen. Missköter man de grundläggande reglerna kan detta leda till att man mister sitt jobb. Skulle något hända på arbetsplatsen som inte känns ok så ber vi dig att omgående kontakta sommarjobbsförmedlingen.

Rekryteringsträffar

När en ungdom blir erbjuden en rekryteringsträff med en arbetsgivare räknas det som att bli erbjuden ett sommarjobb. Väljer arbetsgivaren att gå vidare med en annan kandidat ska ungdomen som nekats få ett annat erbjudande om sommarjobb. Väljer att inte komma till rekryteringsträffen, blir den inte erbjuden ett annat sommarjobb. Bor du på annan ort, kontakta oss.

Sjukdom

Blir du sjuk skall du ringa till arbetsplatsen före arbetspassets början. Det är därför viktigt att du tagit reda på vem du ska kontakta. Från 8:e dagen krävs läkarintyg.

Om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad inträder rätten till sjuklön endast om du tillträtt anställningen och därefter varit anställd i 14 kalenderdagar i följd.

Exempel  1 Anställning kortare tid än en månad

En arbetsgivare har avtalat med en arbetstagare om en anställning under tre veckor. Anställningen påbörjas den 10 juli. Den 24 juli sjukanmäler sig arbetstagaren. Under perioden 10 juli till och med den 23 juli har arbetstagaren varit frånvarande från arbetet under två dagar utan giltigt skäl. Arbetsgivaren ska därför betala sjuklön först från och med den 27 juli. Anställningen har då varat i 14 kalenderdagar eftersom två dagar ska räknas bort på grund av ogiltig frånvaro. Den 26 juli är en karensdag.

Exempel  2 Anställning kortare tid än en månad

En arbetsgivare har avtalat med en arbetstagare om en anställning under tre veckor. Anställningen påbörjas den 10 juli. Den 14 juli sjukanmäler sig arbetstagaren. Arbetsgivaren ska betala sjuklön först från och med den 25 juli. Anställningen har då varat i 14 kalenderdagar. Den 24 juli är en karensdag.

Skriv upp vilka tider du arbetat så att du kan jämföra mot lönespecifikationen du får från arbetsgivaren efter avslutad period.

Sommarjobbarens ansvar

Vänligen respektera att ungdomen själv bör ansvara för att göra sin ansökan samt kontakta oss och arbetsgivare vid eventuella frågor.

http://sigtuna.se/sv/Barn--Utbildning/Vuxenutbildning/Jobbcenter/Sommarjobb/Roligaste-sommarjobbet/ 

Har du några frågor vill vi att du mailar in ditt ärende till sommarjobb@sigtuna.se   

 

Utdrag ur belastningsregistret - polisen

För att få arbeta inom vissa verksamheter, både i privat och i kommunal regi krävs ett utdrag ur belastningsregistret. T.ex när du arbetar med barn, arbetsplatser med lite extra hög säkerhet och tex värdehandlingar. Om du har fått arbete inom dessa verksamheter har du redan blivit uppmanad att beställa utdrag, det gör du via internet. Utdraget finns på Polisens hemsida för belastningsregistret det är viktig att du väljer rätt utdrag beroende vart du ska jobba. Det är olika utdrag ur belastningsregistret beroende vad du arbete inom:

  • för arbete inom skola eller förskola
  • för arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS-verksamhet)
  • för arbete på HVB-hem (familjehem)
  • för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg
  • för att kontrollera dina uppgifter i belastningsregistret

Har du sökt jobb som kräver utdraget beställ minst 2 uppsättningar på en gång. Det kan ta två veckor att få hem kuvertet. Saknar du kuverten kan du bli av med ditt sommarjobb och bli hemskickad första arbetsdagen. Brevet som kommer från Polisen ska du ta med dig oöppnat till en eventuell rekryteringsträff eller till avtalsskrivningen. Är du osäker på vilket utdrag du ska beställa - kontakta Sommarjobbsförmedlingen. 

Vård av sjukt barn

Vid vård av sjukt barn, gäller samma regler som vid sjukdom, d.v.s. du ringer till arbetsplatsen samt Försäkringskassan.

Värdegrund

Sigtuna kommuns värdegrund ska känneteckna vårt förhållningssätt och agerande i det dagliga arbetet. Värdegrunden bygger på invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus. Det betyder bland annat att vi möter alla med respekt och behandlar alla likvärdigt.

Sommarjobbsförmedlingen finns som stöd under hela sommaren, hittar du inte svaret i detta dokument så kontakta sommarjobb@sigtuna.se.

Trevlig sommar

önskar

Sommarjobbsförmedlingen 08-597 83147

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan