Bygga, bo & Trafik

Familj Foto Shayfoto 

Här hittar du information om hur det är att bygga och bo i Sigtuna kommun. Läs mer om hur du söker bygglov, vad som gäller för vatten och avlopp, hur kommunen jobbar med bostadsförsörjning eller vad som görs för att utveckla och utrusta kommunens gator och torg.

Stängt den 21/12

Onsdagen den 21:a december har hela Stadsbyggnadskontoret, inklusive Teknik och Natur, stängt för konferens.  Vi öppnar igen som vanligt torsdagen den 22:a december.

Cykelparkering med tak Rosersberg station

På västra sidan, vid pendlarparkeringen i Rosersberg, uppför Sigtuna kommun cykelparkering under tak. Arbetet beräknas klart under vecka 50.

Cykelparkering

Markarbete för fibernät i området

Netel AB kommer på uppdrag av IP-Only att utföra ett markarbete för fibernät i området. Projektet delas upp i två etapper som påbörjas omgående och kommer pågå mellan vecka 40-45.

Markarbete för fibernät

 

Ny gång- och cykelväg Pilsbov-Skolbacken

Sigtuna kommun nyanlägger en belyst gång- och cykelväg i skogsslänten mellan Pilsbovägen och Skolbacken. Arbetena beräknas pågå till och med december och förhoppningen är att ha en färdig gång- och cykelväg klar till årsskiftet.

Ny gång- och cykelväg Pilsbovägen-Skolbacken

 

Ombyggnation gång- och cykelväg Dragonvägen, Märsta

Under hösten breddas gångvägen på Dragonvägen till att bli en gång- och cykelväg. Arbetet påbörjas under vecka 34 och beräknas vara klart i slutet av oktober. Berörd sträcka är från infarten vid Stationsgatan bort till korsningen Solrosvägen.
Ny gång- och cykelväg Dragonvägen

Ny gång- och cykelväg i Sigtuna

SBK anlägger ny GC-väg mellan Ragvaldsbovägen och Stora Brännbovägen. Arbetet påbörjades i mitten av augusti och kommer att pågå under cirka två månader.
Ny gång- och cykelväg i Sigtuna

Avstängning Stora Gatan, Sigtuna

Måndagen den 8:e augusti stängs delar av Stora Gatan i Sigtuna av för genomfart med anledning av schaktningsarbete.Berörd sträcka är mellan Hamngatan och Långgatan. Arbetet beräknas pågå under en månad.
Avstängning Stora Gatan, Sigtuna

Schaktningsarbete i Valsta

Under vecka 20 påbörjas schaktningarbetet på den sista etappen av Valstatråket, dvs gångstråket mellan Kunskapens hus och Valsta centrum. Arbetet beräknas pågå till hösten 2016.
Valstastråket etapp 3, Aktivitetsytan och Parkrummet

Begränsade p-ytor Valsta centrum

Med start onsdagen den 27:e april kommer delar av den befintliga och redan reducerade parkeringen framför Valsta Centrum att stängas av pga markarbete med dagvattenledning.
Begränsade p-ytor Valsta centrum

Ändrade parkeringsregler

Från 1 mars 2016 gäller delvis nya parkeringsregler på delar av Södergatan, parkeringen vid Sätuna torg och vid Märsta station. Förutom att det införs p-skiva kommer det även ske mindre förändringar för ökad tillgänglighet och säkerhet i trafiken.
Ändringar i parkeringsregler 

Kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjningen

För att ha en god planberedskap i bostadsbyggandet genomförs varje år en analys och slutlig redovisning av bostadsförsörjningsplaneringen i ett program för bostadsbyggande som kommunfullmäktige antar.
Program för bostadsbyggande 2016-2020

Tillfälliga p-platser i Valsta centrum

Tillfälliga p-platser har upprättats vid gamla Brage förskola för dig som besöker Valsta centrum under andra etappen av anläggningsarbetet, som påbörjas under vecka 46.
Läs mer.

Valsta centrum

Stadsbyggnadskontoret informerar fortlöpande med aktuell information om ombyggnationen av Valsta Centrum.
Läs mer

Översiktsplan 2014

Här kan du läsa om den nya översiktsplanen för Sigtuna kommun.  
Läs mer

Nytt om bygglovfria åtgärder

Attefallhusen och andra nya bygglovbefriade åtgärder klubbade i riksdagen

Riksdagen har den 4 juni 2014 beslutat att för en- och tvåbostadshus godkänna byggandet av så kallade Attefallhus på 25 kvadratmeter, mindre tillbyggnader på 15 kvadratmeter samt två takkupor utan bygglov. Dessutom får man utan byggnadslov inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. De nya reglerna gäller från 2 juli 2014. Man måste dock göra en anmälan till Bygg- och trafiknämnden samt invänta beslut om startbesked innan byggnationen tillåts starta.
Läs mer

Planbesked

Enligt nya Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) kan alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, kräva planbesked. Besked kan även sökas gällande områdesbestämmelser som sökande önskar ändra eller upphäva.

Alla ansökningar som inkommer efter 1 januari 2013 hanteras på detta sätt.
Läs mer

   

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation