Ansökan vid vägarbeten

När vägarbeten påverkar trafik måste entreprenören ansöka om en trafikanordningsplan innan arbetet startar. Särskilt tillstånd krävs också om arbetet innebär grävning i allmän mark.

Trafikanordningsplan

Trafikanordningsplanen (TA) är en överenskommelse mellan väghållarmyndigheten (Sigtuna kommun, vid kommunala vägar) och utföraren (t ex entreprenören, arrangören) av ett vägarbete.

När behövs den?

Om det finns behov av att

 • stänga av hela eller delar av t ex en vägbana, gata, en gång- och cykelbana, eller en gågata
 • leda om trafiken i samband med ett byggarbete,  evenemang, marknader, konserter
 • kunna utföra arbete på väg som t ex ställa upp en container, byggkran, skylift 
 • skotta snö eller is från fastigheters tak, trädfällning 
 • gräva i offentlig mark med mera

Ansökningsprocess

 1. Ansökan om TA-plan mottas av Gatu -och parkenheten minst två veckor (10 arb. dagar) innan arbetens start med fullständigt information av entreprenören.
 2. Gatu -och parkenheten granskar ansökan och vidarebefordrar ett markerad kopia till entreprenören med eventuella fel och synpunkter.
 3. När ansökan är granskad så skickas en godkänd TA-plan till entreprenören.

 

Schaktansökan

Om vägarbetet även innebär att man gräver i allmän mark, måste man utöver trafikanordningsplanen även göra en ansökan om schaktning.

 • Schaktansökan skickas till stadsbyggnadskontorets gatu- och parkenhet för behandling.
 • Stadsbyggnadsbyggnadskontorets gatu- och parkenhet kallar sökande till försyn.
 • Svar på schakttillstånd skickas till den sökande .
 • Faktura för handläggning och besiktning skickas till sökande.
 • Observera att olovlig grävning på allmän mark innebär vite.
 • Innan schakt påbörjas skickar sökande anmälan och trafikanordningsplan (TA-plan) till stadsbyggnadskontoret, gatu- och parkenhet om så krävs.
 • När schaktansökan och TA-plan är godkända kan arbete påbörjas.
 • All återställning av hårdjorda ytor samt grönytor utförs enligt bestämmelser.
 • Efter slutfört arbete kallar sökande stadsbyggnadskontoret, gatu- och parkenhet till slutbesiktning.
 • Vid behov kallar stadsbyggnadskontoret, gatu- och parkenhet, till garantibesiktning senast en månad innan garantitidens utgång.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation