Ansökan vid vägarbeten

När vägarbeten påverkar trafik måste entreprenören ansöka om en trafikanordningsplan innan arbetet startar. Särskilt tillstånd krävs också om arbetet innebär grävning i allmän mark.

Trafikanordningsplan

Om du vill utföra ett arbete på offentlig plats som påverkar fotgängare, cyklister eller trafik måste du ha en trafikanordningsplan (TA-plan). TA-planen ska vara granskad och godkänd av Gatu -och parkenheten innan du får påbörja arbetet. 

En TA-plan krävs vid en avstängning för att visa hur trafiken ska förflytta sig förbi vägarbetet på ett säkert sätt. TA-planen visar hur vägmarkeringar samt hur skydd för trafikanter eller andra anordningar ska utföras.

När behövs den?

 • Vid arbeten på offentlig plats som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister eller motorburen trafik.
 • Vid arbeten som medför att trafik måste ledas om, till exempel vid evenemang eller byggarbeten.
 • Vid arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, till exempel container, byggkran eller skylift.
 • Vid arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder, men som påverkar vägbanor, till exempel is- och snöskottning samt trädfällning.
 • Vid grävning i offentlig mark med mera

Ansökningsprocess

 1. Ansökan om TA-plan mottas av Gatu -och parkenheten minst två veckor (10 arb. dagar) innan arbetens start med fullständigt information av entreprenören.
 2. Gatu -och parkenheten granskar ansökan och vidarebefordrar en markerad kopia till entreprenören med eventuella fel och synpunkter.
 3. När ansökan är granskad skickas en godkänd TA-plan till entreprenören.
 4. Om giltighetstiden på ansökan hinner gå ut innan arbetet slutförts, måste en ny ansökan om förlägning skickas in för att TA-planen ska vara giltig.
 5. Faktura för handläggning skickas till den sökande.
 6. Observera att vite tas ut om TA-plan saknas eller avvikelser sker från godkänd TA-plan på allmän mark.

 

Schaktansökan

Om vägarbetet även innebär att man gräver i allmän mark, måste man utöver trafikanordningsplanen även göra en ansökan om schaktning.

 • Schaktansökan skickas till stadsbyggnadskontorets Gatu- och parkenhet för hantering.
 • Stadsbyggnadsbyggnadskontorets Gatu- och parkenhet kallar sökande till  s.k. försyn.
 • Svar på schakttillstånd skickas till den sökande.
 • När schaktansökan och ev. TA-plan är godkända kan arbete påbörjas.
 • Faktura för handläggning och besiktning skickas till sökande.
 • All återställning av hårdgjorda ytor samt grönytor måste utföras enligt den tekniska handboken.
 • Efter slutfört arbete kallar sökande stadsbyggnadskontorets Gatu- och parkenhet till slutbesiktning.
 • Vid behov kallar stadsbyggnadskontoret, gatu- och parkenhet, till garantibesiktning senast en månad innan garantitidens utgång.
 • Om giltighetstiden på ansökan hinner gå ut innan schaktningsarbetet slutförst, måste ny ansökan om förlängning skickas in.
 • Observera att olovlig grävning på allmän mark innebär vite.

 

Taxa för ansökningshandläggning

 Typ av ansökan

 Avgift (inkl. moms)

 Schaktansökan  2 500 kr
 TA-plan  2 500 kr
 Förlägning av schaktansökan  1 250 kr
 Förlägning av TA-plan  1 250 kr

 

Vite

Typ av överträdelse

Avgift (inkl. moms)

Olovlig grävning 12 500 kr
Utebliven färdiganmälan schakt 2 500 kr
Godkänd TA-plan saknas 7 500 kr
Avvikelser från godkänd TA-plan 3 750 kr

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation