Ansökan vid vägarbeten

När vägarbeten påverkar trafik måste entreprenören ansöka om en trafikanordningsplan innan arbetet startar. Särskilt tillstånd krävs också om arbetet innebär grävning i allmän mark.

Trafikanordningsplan

Om du vill utföra ett arbete på offentlig plats som påverkar fotgängare, cyklister eller trafik måste du ha en trafikanordningsplan (TA-plan). TA-planen ska vara granskad och godkänd av Gatu -och parkenheten innan du får påbörja arbetet. 

En TA-plan krävs vid en avstängning för att visa hur trafiken ska förflytta sig förbi vägarbetet på ett säkert sätt. TA-planen visar hur vägmarkeringar samt hur skydd för trafikanter eller andra anordningar ska utföras.

När behövs den?

 • Vid arbeten på offentlig plats som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister eller motorburen trafik.
 • Vid arbeten som medför att trafik måste ledas om, till exempel vid evenemang eller byggarbeten.
 • Vid arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, till exempel container, byggkran eller skylift.
 • Vid arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder, men som påverkar vägbanor, till exempel is- och snöskottning samt trädfällning.
 • Vid grävning i offentlig mark med mera

Exempel godkänd TA-plan

Utmärkning av skyddsanordningar skall framgå tydligt i TA-planen.

Här kan du ladda ner en broschyr från SKL med exempel på hur man upprättar en godkänd TA-plan.

Broschyr SKL

 

Ansökningsprocess

 1. Ansökan om TA-plan mottas av Gatu -och parkenheten minst två veckor (10 arb. dagar) innan arbetens start med fullständigt information av entreprenören.
 2. Gatu -och parkenheten granskar ansökan och vidarebefordrar en markerad kopia till entreprenören med eventuella fel och synpunkter.
 3. När ansökan är granskad skickas en godkänd TA-plan till entreprenören.
 4. Om giltighetstiden på ansökan hinner gå ut innan arbetet slutförts, måste en ny ansökan om förlägning skickas in för att TA-planen ska vara giltig.
 5. Faktura för handläggning skickas till den sökande.
 6. Observera att vite tas ut om TA-plan saknas eller avvikelser sker från godkänd TA-plan på allmän mark.

 

Schaktansökan

Om vägarbetet även innebär att man gräver i allmän mark, måste man utöver trafikanordningsplanen även göra en ansökan om schaktning.

Ansökningsprocess

 1. Schaktansökan skickas till stadsbyggnadskontorets Gatu- och parkenhet för hantering.
 2. Stadsbyggnadsbyggnadskontorets Gatu- och parkenhet kallar sökande till  s.k. försyn.
 3. Svar på schakttillstånd skickas till den sökande.
 4. När schaktansökan och ev. TA-plan är godkända kan arbete påbörjas.
 5. Faktura för handläggning och besiktning skickas till sökande.
 6. All återställning av hårdgjorda ytor samt grönytor måste utföras enligt den tekniska handboken.
 7. Efter slutfört arbete kallar sökande stadsbyggnadskontorets Gatu- och parkenhet till slutbesiktning.
 8. Vid behov kallar stadsbyggnadskontoret, gatu- och parkenhet, till garantibesiktning senast en månad innan garantitidens utgång.
 9. Om giltighetstiden på ansökan hinner gå ut innan schaktningsarbetet slutförst, måste ny ansökan om förlängning skickas in.
 10. Observera att olovlig grävning på allmän mark innebär vite.


Taxa för ansökningshandläggning

 Typ av ansökan

 Avgift (inkl. moms)

 Schaktansökan  2 500 kr
 TA-plan  2 500 kr
 Förlägning av schaktansökan  1 250 kr
 Förlägning av TA-plan  1 250 kr

 

Vite

Typ av överträdelse

Avgift (inkl. moms)

Olovlig grävning 12 500 kr
Utebliven färdiganmälan schakt 2 500 kr
Godkänd TA-plan saknas 7 500 kr
Avvikelser från godkänd TA-plan 3 750 kr

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade dokument