Parkeringsregler

Som fordonsförare måste du känna till grundreglerna om stannande och parkering som finns i Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Här återges de viktigaste grundreglerna för stannande och parkering:

Ett fordon får inte stannas eller parkeras

1. på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs,
2. i en korsning med järnväg eller spårväg, eller
3. på ett sådant sätt att vägmärken eller trafiksignaler skyms.

På en gång- eller cykelbana får andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller mopeder klass II inte stannas eller parkeras.

Ett fordon får inte parkeras så att

1. det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan föras från platsen, eller
2. fordonet med något hjul står utanför en parkeringsruta eller annan markering som anger var parkering får ske.

På en väg får fordon stannas eller parkeras endast på högra sidan i färdriktningen. Om det finns järnvägs- eller spårvägsspår på högra sidan, får dock fordon stannas eller parkeras på vägens vänstra sida. På vägar med enkelriktad trafik får fordon även i andra fall stannas eller parkeras på vänstra sidan.

Ett fordon skall stannas eller parkeras så långt från körbanans mitt som möjligt och i vägens längdriktning. Parkering skall ske utanför körbanan, om vägförhållandena medger det.
Vid stannande eller parkering på en parkeringsplats, som utom tätbebyggt område är anordnad i omedelbar anslutning till vägen, bör om möjligt en parkeringsplats till höger i färdriktningen användas.

Ett fordon får inte stannas eller parkeras


1. på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart,
2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant, (Gäller ej fordon i linjetrafik el skolskjuts)
3. på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana,
4. i en vägport eller tunnel,
5. på eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten är skymd,
6. längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen,
7. i ett cykelfält,
8. i ett spärrområde,
9. i en cirkulationsplats

På en markerad hållplats för spårvagn eller fordon i linjetrafik får andra fordon inte parkeras och inte heller stannas annat än för sådan på- eller avstigning som kan ske utan hinder för spårvägs- eller linjetrafiken.
Om det saknas markering vid ett märke som anger en sådan hållplats, gäller förbudet i första stycket inom tjugo meter före och fem meter efter märket.

Ett fordon får inte parkeras


1. på en väg inom ett avstånd av trettio meter från en plankorsning,
2. på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras,
3. på en huvudled,
4. på en körbana bredvid ett annat fordon som stannats eller parkerats längs körbanans kant eller bredvid en anordning som har ställts upp där. (Förbudet i punkt 4. gäller inte om det andra fordonet är en tvåhjulig cykel, moped eller motorcykel utan sidvagn eller om anordningen är av motsvarande storlek).
5. på en mötesplats som märkts ut med märke E18, mötesplats, i vägmärkesförordningen.

På allmän mark (gatumark) är det tillåtet att parkera som längst 24 timmar i följd vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (”lördag”). Du måste sedan följa de vägmärken för parkering som finns skyltade på gator, vägar och parkeringsplatser.

Vägmärket för parkeringVägmärket för parkering ”P” visar att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka där märket är placerat. Vägmärket kan vara kompletterat med en tilläggstavla som visar vilken tidsreglering som parkeringen har, tex ”2 timmar” och mellan vilka tider under dygnet som denna tidsreglering gäller, tex ”8-18”. Finns parentes runt klockslagsangivelsen så avses lördag och helgdagsafton. Är siffrorna röda avses sön- och helgdag. Slutpil finns där det är nödvändigt att visa var parkeringen slutar.

Vägmärke för parkeringsförbudDet är inte tillåtet att parkera på gator som är skyltade med vägmärket för parkeringsförbud. Observera att parkeringsförbud ibland skyltas genom områdesmärke som anger ett område istället för en specifik gata.

 


Förbud att parkera inom zonSlutmärke för zon med parkeringsförbudMärket till vänster anger att förbud att parkera gäller inom ett område som börjar där märket är uppsatt. Inom ett område kan det finnas andra bestämmelser om stannande och parkering som anges med vägmärken. Förbudet att parkera gäller tills du har passerat slutmäket, se skylt till höger.

 

Parkeringsregler för rörelsehindrade med parkeringstillstånd

Parkeringsplats reservarad för rörelsehindradeInom Sigtuna Kommun har man med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrad rätt att parkera
• På parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter är reserverade för rörelsehindrad med parkeringstillstånd, högst den längsta uppställningstiden som angetts (till exempel 3 timmar)
• Utan att erlägga avgift på avgiftsbelagd allmän parkeringsplats.
• Under högst 3 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten en kortare tid än 3 timmar.
• Under högst 24 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är tillåten mer än 3-24 timmar.
• Parkeringstillståndet  ger dig INTE rätt att parkera på en plats som är avsedd för ett bestämt ändamål eller för ett bestämt fordonslag, till exempel i vändplats, taxiplats och lastplats. För dessa gäller andra trafikregler.

På fastighetsmark (privat tomtmark) kan andra regler gälla med parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Parkeringsövervakning

Sigtuna kommuns parkeringsövervakning övervakar allmänna gator och vägar i samhället. Även vid Arlanda flygplats övervakas vägar och korttidsparkeringar.

Om du parkerar fel på allmänna gator och parkeringar i samhället riskerar du att få en parkeringsanmärkning. Det innebär för närvarande att du måste betala mellan 700 och 1000 kronor. Du riskerar en ny parkeringsanmärkning på ditt fordon om du låter fordonet stå kvar felparkerad. En ny parkeringsanmärkning kan utfärdas nästa dygn under förutsättning att det gått minst sex timmar från första rapporteringen. Maximalt kan ett fordon få fem parkeringsanmärkningar på samma plats. Efter tre dygn kan fordonet flyttas bort av kommunen.

Vill du bestrida betalningsansvaret av parkeringsanmärkningen, så görs det till polismyndigheten på det sätt som beskrivs på anmärkningen.
Du måste först betala parkeringsanmärkningen innan du bestrider den hos polismyndigheten.

På gator och parkeringar som inte är allmän plats utan fastighetsmark (privat tomtmark) gäller andra regler. Parkeringsövervakning på kommunala fastigheter sker genom kommunens parkeringsövervakning.

På annan fastighetsmark kan parkeringsövervakning ske av enskilda parkeringsbolag. Detta skyltas då med tex bolagets namn och telefonnummer. Parkerar du fel där, så riskerar du att erhålla en kontrollavgift, vars storlek kan variera.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation