Vanliga frågor om snöröjningen

Frågor och svar om vinterväghållningen i kommunen

Vart ska jag vända mig för att berätta om ställen med risk för trafikproblem, sämre framkomlighet och säkerhet?

Det kan du göra dygnet runt via Sigtuna kommuns synpunktshantering via kommunens hemsida. www.sigtuna.se/synpunkt. Vid akuta faror, kontakta SOS Alarm.

Vilka skyldigheter har jag som fastighetsägare?

För alla kommundelar gäller att snö från tomtmark, garageinfarter och liknande inte får fraktas ut på gatumark. Om den plogade snön skottas ut på gatan blir den snabbt igensnöad kort efter att plogbilen kört förbi. Dessutom kan den snö som du skottar ut på gatan föras in på grannens infart när plogbilen kommer.

Du som fastighetsägare är skyldig att transportera bort den snö som faller på din tomt. Om du har en villa som ligger nära tomtgränsen måste du se till att den snö som faller från taket inte hamnar ute på gatan. Man måste också vara noga med att istappar eller snö inte faller ner på gångtrafikanter.

Varför lägger ni plogvallar vid min uppfart?

Vi försöker i möjligaste mån att undvika att för mycket snö plogas upp på enskilda fastigheter eller uppfarter, det kan dock inte alltid undvikas. Vår personal som, under tidspress, utför snöröjning måste prioritera den oskyddade trafikanten, trafiksäkerheten och framkomlighet. Vi är angelägna om att få bort så mycket snö som möjligt från gator och gångvägar så fort det är möjligt.

Vad gör jag om skador uppstår?

Tyvärr händer det att t ex ett staket eller en häck skadas vid vår snöröjning. Staket, murar och liknande mot gatan måste kunna hålla det tryck som uppkommer från en normal plogvall. Om en skada ändå uppstår, sänd en skriftlig anmälan om detta till oss på Stadsbyggnadskontoret.

Kan jag få hjälp med borttagning av plogvall?

Tyvärr så erbjuder inte kommunen denna service inom ramen för vår verksamhet.

Varför plogar ni inte nu när det snöar?

Varje snöröjningstillfälle kostar drygt 800 000 kronor. Om vi börjar ploga för tidigt måste vi göra om plogningen och då blir kostnaden dubbelt så hög. Enda gången vi plogar under pågående snöfall är om snöfallet väntas bli riktigt långvarigt.

Varför plogar ni ibland när det bara är några få centimeter med snö?

Ibland gör vi insatser i förebyggande syfte om det riskerar att frysa på. Annars blir det isvallar och detta skapar stora svårigheter för framkomlighet och säkerhet.

När kommer ni att snöröja på min gata?

Vi går efter fasta rutter. Kommunen är indelad i ett antal områden. Ingen glöms bort men ibland kan det ta ganska lång tid innan vi kommer till just din gata.

Varför snöröjer ni på natten?

För att slippa all trafik och kunna ha gatorna färdiga till morgonrusningen. Vi kör när det slutat att snöa oavsett tid. På natten är det mindre trafik ute på vägarna, så det underlättar för oss och våra entreprenörer som helst vill få undan snön före invånarna på morgonen ska ge sig ut på gång- och cykelvägar samt på gator. Snöröjning på natten är delvis för invånarnas bekvämlighet – men framför allt trygghet och säkerhet.

Varför öppnas inte infarter till fastigheter vid plogning?

Det finns inte resurser att ploga och snöröja överallt samtidigt, därför sker detta i prioriteringsordning. Sigtuna kommun värnar om den oskyddade trafikanten och trafiksäkerheten först. Därför prioriterar vi kollektivtrafikleder och gång- och cykelvägar först.

Det är halkigt på trottoaren, gångbanan, eller cykelvägen, vem ansvarar för att sanda?

Övergripande är det kommunen som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning.

När sandar ni gator och gång- och cykelvägar?

Sandning och i viss mån saltning sker när det blir halka eller när det finns risk för halka. Sandning och saltning sker också i förebyggande syfte på prioriterade gator och gång- och cykelvägar. Övriga gator och gång- och cykelvägar sandas när halka uppstår.

Varför saltar ni inte mera i förebyggande syfte?

Generellt så försöker vi undvika att salta i förebyggande syfte. Vi försöker minska saltmängden och därmed minimera miljöpåverkan. Men vid vissa väderförhållanden t.ex vid risk för halka så måste vi salta i förebyggande syfte.

Varför lägger ni upp snöhögar på gator och torg?

Gångbanor, vissa ytor på torg och gator måste ibland tas i anspråk för lagring av snön. Vi forslar endast bort snöhögar om det är nödvändigt ur trafiksäkerhetsskäl eller om dessa på annat sätt riskerar trygghet och säkerhet.

Varför ligger det snö på många trottoarer?

Vissa trottoarer och gångvägar används som snöupplag under vintern. Så långt det är möjligt hålls den ena trottoaren öppen längs de prioriterade gatorna. På lokalgator och villagator är bedömningen att trafiksäkerheten på gatan är tillräcklig för blandade trafik, det vill säga både bilar och gående, även under vinterperioden då gatan blir smalare. Vi har heller inte något stöd i vår olycksstatistik att dessa vägar skulle vara mer olycksdrabbade vintertid.

Särskild hänsyn tas till skolor, förskolor och vägar som används av många barn, här görs alltid en bedömning av förutsättningarna som råder.

Om inte trottoarerna skulle användas för förvaring av snö skulle stor del av den snö som faller över Sigtunas tätorter behöva köras bort. Detta skulle kräva orimliga resurser i förhållande till effekterna enligt vår bedömning.

När transporteras snön bort från trottoarer och gator?

Borttransport av snön sker på vissa platser i kommunen när snömängderna är stora. Bortforsling görs när trygghet och säkerhet för trafikanten riskeras eller när framkomligheten påverkas.

När tar ni bort ojämnheter på gator och gång- och cykelvägar?

Vi försöker så långt det är möjligt undvika att det blir ojämnheter på gator och gång- och cykelbanor. Under vintersäsongen kan vi skrapa bort is (isriva) på prioriterade huvudgator, bussgator och prioriterade gång- och cykelvägar.

Vem bestämmer över snöröjningen?

När det snöar är det kommunens vaktchef som avgör när vi startar röjning och halkbekämpning. Vaktchefen avgör också vilka åtgärder och resurser som ska sätta in för att på bästa sätt klara av uppgiften. Kommunens resurser ska finnas på plats 1 timma efter vaktchefens beslut. Vaktchefen besiktar och kollar upp utfört arbete. Vaktchefen får fortlöpande information från SMHI och kan anpassa våra insatser efter vädrets utveckling. Vaktchef kan nås via SOS alarm.

Finns det tillräckligt med pengar för vinterväghållning?

Ja, för en normal vinter och de startkriterier vi har så finns det tillräckligt med pengar. Men blir det en vinter med extrema väderförhållanden, till exempel kraftiga, långvariga snöfall eller stora temperaturväxlingar, räcker pengarna inte till. Även om de budgeterade pengarna är slut fortsätter vi ändå att snöröja och halkbekämpa tills vinter är över.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation