Luften i Sigtuna kommun

Många luftföroreningar är farliga för människors hälsa och för växter och djur. Surt regn från luftföroreningar påverkar också vårt byggda kulturarv. En stor del av luftföroreningarna kommer från trafiken, men även eldning för uppvärmning och liknande har betydelse för luftkvaliteten.

Luftvårdsförbund skapar beslutsunderlag

Sigtuna kommun är medlem i Östra Sveriges Luftvårdsförbund är en ideell förening. Medlemmarna är 50 kommuner, två landsting samt institutioner, företag och statliga verk. Samarbete sker med länsstyrelserna i länen. Målet med luftvårdsförbundet är att samordna regionens miljöövervakning av luft. Detta sker med hjälp av en emissionsdatabas, mätningar och spridningsmodeller.

Luftföroreningar i Sigtuna kommun

I närheten av infartsleder och längs motorvägar kan det vara höga halter av bland annat kvävedioxid och partiklar vi andas in. Utsläppen kan ge ökade besvär hos personer med astma och andra luftvägssjukdomar. Trafikavgaser kan också påverka hjärt- och kärlsystemet samt ha betydelse för uppkomst av lungcancer.
På luftvårdsförbundets hemsida finns kartor och rapporter som visar utsläpp och halter av olika luftföroreningar. Föroreningstyperna du kan läsa om är kvävedioxid (NOx), svaveldioxid (SO2), koldioxid (CO2), inandningbara partiklar (PM10), bensen och flyktiga organiska kolvägen (VOC). Uppgifterna för Sigtuna kommun utgörs huvudsakligen av beräkningar som baseras på grunddata från några år bakåt i tiden.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade länkar