Arbetet mot ett bättre vatten

Sigtuna kommun arbetar med vattenvård på flera olika sätt. Ett exempel är restaureringen av Märstaån som sträcker sig från Arlanda i norr till Steninge i söder. På 70-talet grävdes delar av ån ner i en kulvert. Nu har vattnet letts om så att du kan följa Märstaåns allt renare vatten i olika miljöer, på promenadavstånd från Märsta.

Viktigt att åtgärda källorna till föroreningar

Den viktigaste åtgärden för att förbättra vattenkvaliteten i en sjö är att åtgärda orsaken till föroreningen av vattnet. Det kan vara olika svårt. Många källor är diffusa, vilket innebär att det inte finns en stor utsläppskälla utan många små. Att minska utsläppen till vatten är något vi alla måste hjälpas åt med.

Kommunen anlägger reningsdammar

Kommunen arbetar med att minska tillförseln av föroreningarna till våra sjöar, t.ex. genom att anlägga reningsdammar för dagvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor, dvs från vägar, tak och andra asfalterade eller hårda ytor. Kring sjöarna arbetar vi bland annat med bete för att återkskapa öppna strandängar och minska igenväxningen. 

Gemensamt regelverk inom EU

Sedan år 2000 finns gemensamma normer inom EU för att bedöma vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Målet är att allt vatten inom EU ska uppnå god vattenkvalitet till år 2015. Arbetet utgår ifrån hur vattnet rinner, istället för ifrån lands-, läns- eller kommungränser. Ett exempel på detta är att Sigtuna kommun och Upplands Väsby kommun nu samarbetar kring en gemensam vattenplan. 

Faktablad finns att hämta i kommunhuset

Nu finns tre lättlästa faktablad  framtagna av vattenmyndigheterna. En med allmän information, en om vattenförvaltningens arbete med att uppnå god vattenkvalitet, samt en ekonomisk analys i vattenförvaltningen. Alla finns att  hämta gratis i kommunhuset  för den som är intresserad. De finns dels i  kommunhusets entréhall och utanför Miljö- och hälsoskyddskontorets dörr.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar

Relaterade länkar