Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddskontoret (förvaltningen) ansvarar för kommunens åtaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet, enligt beslut fattade i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt en mängd olika lagar t.ex. miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen och tobakslagen. I miljöbalken ingår miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenade områden, kemiska produkter, områdesskydd, avfall, producentansvar, enskilt avlopp m.m.

Även det allmänna miljö- och hälsoskyddsläget inom kommunen övervakas t.ex. när det gäller luft- och vattenföroreningar, buller och radon. Inom nämndens ansvar ligger också medverkan i kommunens översikts- och detaljplanering av mark- och vattenanvändning, bostäder, vägar och industriområden m.m.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation