Hedersrelaterat våld

Det så kallade hedersrelaterade våldet förekommer i vissa familjer med patriarkal struktur där individen är underordnad släkten och familjen. 

Synen på makt och familje- och könsroller beror mer på kultur, tradition och inlärd familjestruktur än religion. 

Även "vanliga svenska familjer" kan ha en patriarkalisk struktur som inte tillåter individuell frihet för medlemmarna, där det krävs mod och hjälp för att bryta sig loss och förändra mönstret. Isolering, ensamhet, hot och utanförskap är alltid svårt att uthärda, även när det "bara" handlar om psykisk och inte fysisk överlevnad.

Att konsekvenserna för de individer som vill bryta sig ur patriarkala system blir olika, beror på vilka regler och erfarenheter man har i sin familj och kultur.

Våra svenska släkt- och familjebands betydelse har luckrats upp undan för undan sedan industrialismens början och vi har levt i fred under flera generationer. I vår samhällsstruktur har vi därför kunnat utveckla en syn på individen som fristående från familjen med ett personligt ansvar endast för sig själv. 

Därmed har släkttillhörigheten förlorat i betydelse vilket gör det lättare för den som helt vill bryta med familjen och stå på egna ben.

I många andra länder har man i stället levt med krig eller med ett totalitärt styre så länge man kan minnas. Där har man bara haft släkten och familjen att lita till för sin överlevnad. En starkt hierarkisk kultur har blivit viktig för att säkra tryggheten, och familjemedlemmarna har varit underordnade familjen och släkten.  Alla har sin fasta plats i systemet och sin roll. Där skiljersig  också könens uppgifter och roller mycket åt, och sammanblandning är inte accepterat. Den som bryter sig ur eller ändrar sin roll, äventyrar hela systemet och därmed allas trygghet.

Så olika bakgrund och vanor skapar naturligtvis problem när man bor i samma land.

Det är framför allt flickorna/kvinnorna som i många familjer inte tillåts att anamma den svenska könsrollmodellen. Därför lever många flickor under under förtryck och hot.    

Ett par av de mördade kvinnorna, Fadime och Pela, har blivit symboler för det förtryck som sker i hederns namn och riktat myndigheternas blick mot de utsatta flickor som behöver hjälp och skydd.

Är du klämd mellan två kulturer eller drabbad av hot och/eller våld i hederns namn? Se under rubriken "Här kan du söka hjälp" till vänster.

AKUT SKA DU RINGA 112, så blir du kopplad till socialjour och polis. Om du är hotad till livet har du rätt att få hjälp och skydd

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan