Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre människor, samt för omsorg om funktionshindrade och stöd till psykiskt funktionshindrade.

Äldreomsorgen omfattar:

  • Biståndsbedömning som rör hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, avlastning, korttidsboende, matdistribution, färdtjänst, riksfärdtjänst, boende för äldre (sjukhem, gruppboende) samt hälso- och sjukvård och tekniska hjälpmedel i särskilda boendeformer i enlighet med socialtjänstlagen.
  • Kommunal drift av hemtjänst, dagvård och boende för äldre.

 

Omsorg om funktionshindrade omfattar:

  • Stöd i form av boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
  • Rätten till insatser prövas både enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lag om assistansersättning (LASS).

 

Stöd till psykiskt funktionshindrade omfattar:

  • Att tillgodose behovet av boende, boendestöd, socialt stöd, dagverksamhet och sysselsättning samt övriga stödinsatser.

Äldre och omsorgsnämnden är tillika sjukvårdshuvudman för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation