Bygg- och trafiknämnden

I varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder som har hand om kommunens arbete inom plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen. I Sigtuna kommun heter den nämnden Bygg- och trafiknämnden. Den övervägande delen av nämndens arbete är myndighetsutövning.

Bygg- och trafiknämnden beslutar bland annat om förhandsbesked, bygglov, anmälan, strandskyddsdispenser, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och adresser.

Nämnden har ansvar för planeringen i kommunen genom att nämnden ansvarar för upprättande av detaljplaner och områdesbestämmelser på uppdrag av kommunstyrelsen. Nämnden har rätt att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser då bestämmelserna om enkelt planförfarande tillämpas.

Nämnden är kommunens trafiknämnd och ansvarar även för trafiknämndsarbetet. Exempelvis beslutar nämnden om hastighetsbegränsningar på kommunens gator och vägar, genom lokala trafikföreskrifter som samlas i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) som finns tillgänglig för var och en på Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT).

Beträffande trafiksäkerhetsarbetet svarar nämnden för bland annat uppföljningen av trafiksäkerhetssituationen i kommunen, samarbete på nationell och regional nivå och samverkan med organisationer inom kommunen. Nämnden arbetar aktivt med trafiksäkerhetsarbete i samverkan med skolor och förskolor för att lösa trafikproblem genom dialogprojekt.

Nämnden vill verka för god byggnadskultur samt god stads- och landskapsmiljö. Bygg- och trafiknämndens vision är att främja en god kvalitet såväl i boende som i den yttre miljön samt med kompetens tillhandahålla en effektiv service till medborgarna.

Till sin hjälp har nämnden personal på stadsbyggnadskontoret. Nämnden har genom delegation uppdragit åt kontorets tjänstemän att besluta i flertalet ärenden.

Bygg- och trafiknämnden sammanträder vanligtvis en gång per månad med uppehåll under sommaren. Del av sammanträdet är öppet för allmänheten genom att inledningsvis hålls en frågestund för allmänheten under cirka 15 minuter. Efter denna frågestund fortsätter sammanträdena som vanligt, dvs då är mötet inte öppet för allmänheten längre.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Reglemente och delegationsordning för Bygg- och trafiknämnden, samt servicedeklarationer

Förtroendevalda i Sigtuna kommun