Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande områden:

  • Myndighetsutövning som med utgångspunkt främst i socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga är riktad mot barn, unga och familjer.
  • Förebyggande, uppsökande, stödjande och behandlande insatser för barn, ungdomar och deras familjer.
  • Familjerådgivning
  • Myndighetsutövning som med utgångspunkt främst i socialtjänstlagen och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall är riktad mot vård och behandling av missbrukare.
  • Uppsökande verksamhet samt vård och behandling av vuxna med narkotikaproblem och alkoholproblem
  • Tillsyn av enskild verksamhet inom nämndens verksamhetsområde
  • Uppgifter som åligger Sigtuna kommun som ankomstkommun för ensamkommande asylsökande barn
  • Beslut och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622).
  • Beslut och omedelbar tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) över bestämmelserna om handel m.m. och bestämmelserna om marknadsföring m.m. i samma lag.
  • Avge yttranden enligt 44 § lotterilagen (1994:1000).

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar inte för verksamhet som berör försörjningsstöd enligt 4 kap. socialtjänstlagen.

Kommunens ansvar enligt gällande lagstiftning inom det familjerättsliga området åvilar Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuners gemensamma nämnd för vissa sociala frågor, i enlighet med den nämndens reglemente.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation