Landsbygdsrådet

Landsbygdsrådet är ett referensorgan i frågor som rör landsbygden i Sigtuna kommun: natur- och kulturlandskapet, befolkningen och företagen. Rådet är underställt kommunstyrelsen.

Sammansättning

Rådet består av tretton ledamöter och fyra ersättare. Två ledamöter och en ersättare företräder de boende i vart och ett av de fyra geografiska områden som finns inom landsbygden.  Fem ledamöter utses bland kommunens förtroendevalda.

Uppdrag

Landsbygdsrådet har bland annat till uppgift att

  • vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan de boende på landsbygden, genom dessas represenatanter i rådet å ena sidan, och kommunens olika nämnder/styrelser å andra sidan.
  • verka för att  landsbygdens frågor uppmärksammas i nämndernas verksamhetsplanering
  • upprätta och avge yttrande över ärenden som rör landsbygden och som remitterats till rådet
  • vara ett forum för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor
  • etablera god kontaktmed nätverk, föreningar och företag verksamma inom kommunens landsbygd
  • stödja och stimulera lokala initiativ och lokala utvecklingsinsatser.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation