Landsbygdsutveckling

Landsbygd. Foto: Futureimagebank

Landsbygden utgör en stor del av Sigtuna kommun och är högst väsentlig för kommunens karaktär. Här finns många unika värden som ska bevaras. Men landsbygden har också en stor utvecklingspotential och därmed goda förutsättningar att bidra till hela kommunens utveckling.

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

För att hantera olika och ibland motstridiga intressen har Sigtuna kommun tagit dram ett landsbygdsprogram. Del 1 innehåller vision, mål och strategier, medan del 2 innehåller en detaljerad beskrivning av kommunens landsbygd i ord, bild och siffror.

Landsbygdsråd

I Sigtuna kommun finns också ett landsbygdsråd som fungerar som referensorgan i frågor som rör vår landsbygd, natur- kulturlandskapet, befolkningen och företagen. Rådet är underställt kommunstyrelsen.

Leader

Som hjälp i arbetet med landsbygdsutvecklingsarbetet finns Leader som är en del av hela Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013. Genom Leader fördelas pengar till ideella organisationer, nätverk av företag eller näringsliv och ideella organisationer i samverkan för att genomföra utvecklingsidéer på landsbygden.

Målet med Leader är att:

  • förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft
  • förbättra miljön och landsbygden
  • förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdsekonomin

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation