Vanliga frågor

Hur lång tid kan en upphandling ta? 

Svar: Anbudstidens längd är bland annat beroende av vilken upphandlingsform som används.  Hänsyn ska tas till hur komplicerad upphandlingen är.

Vid förenklad upphandling som är den vanligaste upphandlingsformen är minimum 2-4 veckor från det att förfrågningsunderlaget annonseras till dess att anbuden ska vara inkomna. Utvärderingen kan däremot ta tid beroende på genomgång av samtliga inkomna anbud, intern förankringsprocess, delegationsordningen mm.

Efter att tilldelningsbesked lämnas löper en 10 dagar avtalsspärr innan kontrakt kan tecknas.

Får ett för sent inkommet anbud beaktas?

Svar: Nej. Lagen om offentlig upphandling förutsätter att alla leverantörer behandlas lika vilket inte är möjligt om leverantörerna får olika tidsfrister för att lämna anbud.

Får man ställa frågor under anbudstiden?

Svar: Ja, vi vill gärna ha frågor under anbudstiden. Frågor ska ställas i e-avrop, svar publeceras även där till samtliga som hämtat underlagen. Alla frågor är anonyma vid publicering.

Får kommunen ställa vilka krav som helst i förfrågningsunderlaget?

Svar: Nej. Kraven som ställs skall vara i proportion till det som upphandlas (enligt proportionalitetsprincipen). Det innebär till exempel att kommunen inte får ställa högre krav på en vara eller en tjänst än vad som behövs. 

Vad händer om man inte uppfyller de krav som ställs?

Svar: Det beror på om det står som sk ska-krav i förfrågningsunderlaget. Ska-krav måste man uppfylla för att kunna gå vidare till utvärderingsfasen. Anbudet diskvalificeras om krav inte uppfylls.

Hur får man ramavtal med kommunen?

Svar: Ett ramavtal får man genom att delta i den aktuella upphandlingen och givetvis att man blir antagen som leverantör. 

Kan Sigtuna kommun välja att handla av lokala leverantörer?

Svar: Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller principerna om likabehandling och icke-diskriminering. Det innebär till exempel att ett företag inte får behandlas annorlunda på grund av var företaget är lokaliserat.

En upphandlande myndighet kan skapa bra förutsättningar för lokala småföretag att lägga anbud genom bland annat utformningen av förfrågningsunderlaget. Exempel på det kan vara att det är möjligt att lämna anbud på viss del av sortimentet eller för ett visst geografiskt område.

Sigtuna kommun har ambitionen att underlätta för lokala småföretag, där så är möjligt. Vi tittar på hur vi kan utforma förfrågningsunderlagen på ett sätt som gör att fler kan lägga anbud. Vi ser även gärna att småföretag i kommunen går samman i en upphandling för att kunna leverera efterfrågade volymer och leveranser till kommunen.

Vilka miljökrav kan ställas i en upphandling?

Svar: Miljökrav som kan ställas vid upphandling av varor är till exempel krav när det gäller energiförbrukning, råvaror, utsläpp, reparerbarhet, förpackningar och omhändertagande av uttjänt vara.  

Exempel på miljökrav som kan ställas på tjänster och entreprenad är krav på produkter som används, krav på ingående transporter och samordning av transporter, krav på resurssnålhet (energi, material, vatten) och krav på miljörelaterad utbildning.

För mer information

  • Miljömål för ditt företag – broschyr 
  • Konkurrensverket: Miljökrav i offentlig upphandling
  • Upphandlingsmyndighetens kriterier för olika branscher 

Ställer olika kommuner olika miljökrav?

Svar: Ja, vilka miljökrav en kommun ställer vid upphandling beror på den politiska viljan hos de förtroendevalda och på vilka riktlinjer som finns för upphandling. .

Många kommuner utgår ifrån de förslag till kriterier som Miljöstyrningsrådet har tagit fram i samarbete med respektive bransch. Dessa kriterier finns på Upphandlingsmyndighetens sida.   

Krav på sociala hänsyn – vad är det?

Svar: Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommunen att förverkliga politiska ambitioner för näringslivet, föreningslivet, mänskliga rättigheter och sysselsättningen. Beroende på om upphandlingen avser en tjänst eller en vara kan kraven se olika ut.

Tjänster och entreprenader

Syftet med att ställa krav på sociala hänsyn i upphandling av tjänster är att främja ett mer mångfaldigt lokalt näringsliv och att få fler aktörer i samhället ska ta ett större socialt ansvar, t.ex genom att erbjuda utbildning, praktik eller anställning åt personer som står utanför arbetsmarknaden. 

Den antidiskrimineringsklausul som Sigtuna kommun använder sedan 2004, är ett annat slags socialt krav på upphandlade tjänster och entreprenader.

Varor

Att ställa sociala eller etiska krav på varor är ett sätt att främja mänskliga rättigheter i utvecklingsländer. Kommunen kan antingen ställa krav på att en oberoende etisk produktmärkning finns på produkten, eller att specificerade produktionsvillkor kontrolleras av en oberoende tredje part.

Sigtuna kommun - en Fairtrade City

I dec 2009 blev Sigtuna kommun godkänd som Fairtrade City. Fairtrade City är en diplomering från Föreningen för Rättvisemärkt till lokalsamhällen som engagerar sig för etisk konsumtion.

För att bli diplomerad krävs bl.a. att det finns ett visst utbud av etiskt märkta produkter inom kommunen, och att kommunorganisationen använder etiskt märkta varor och ställer etiska krav i sin upphandling. Alla märkningar som grundar sig på ILO:s kärnkonventioner är godkända för diplomeringen (t.ex. Rättvisemärkt, Rainforest alliance och UTZ).

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan