Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget finns för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt. Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre. Ditt behov avgör om du får bidrag. Du kan få bidrag oavsett vilken typ av funktionsnedsättning du har.

Vem gör vad?

 

När får du bidrag?

Du kan få bidrag för anpassning av din bostad vid alla typer av funktionshinder. Det kan vara nedsatt rörlighet, nedsatt syn, utvecklingsstörning, allergi m m. Vid tillfälliga funktionshinder beviljas inte bidrag.

 

Vem får bidrag?

Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

 

Vad får du bidrag till?

Inomhus kan bostaden anpassas med t ex borttagning av trösklar, förändra badrum, installation av lyftanordningar, specialutrusta kök. Utomhus kan du få bidrag till räcken, ramper, hårdgörning av gångvägar, automatisk portöppnare. Annan anpassning kan göras utifrån behov men det måste alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret.

 

Begränsningar i bidraget

Möjligheterna  att få kostnadskrävande anpassningar vid flytt till ny bostad är begränsade då du som funktionshindrad förväntas välja en bostad som inte kräver omfattande anpassningsåtgärder. Bidrag till åtgärder som är att betrakta som normalt underhåll av bostaden utgår inte ej heller åtgärder som beror på byggtekniska brister. Anpassning kan göras av bostadens fasta funktioner, men inte av lösöre och sådant du normalt tar med dig när du flyttar.

 

Hur ansöker jag om bidrag?

Blankett för ansökan om bostadsanpassning finns att kan hämtas som pdf-fil här intill eller på kommunens stadsbyggnadskontor där även ansökan skall lämnas.

Till ansökan bifogas intyg som styrker nödvändigheten av sökt åtgärd. Intyget skall utfärdas av arbetsterapeut/läkare.

 

Redovisning av hur mycket anpassningen kostar

Du ska bifoga en kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning till din ansökan. Detta kan sägas vara ditt sätt att redovisa hur mycket pengar som behövs för att täcka kostnaderna för de åtgärder som du söker bidrag för.
Vid mindre kostnadskrävande åtgärder kan kommunen bortse från föreskrifternas krav på att du ska inkomma med anbud, offert eller kostnadsberäkning. Kommunens erfarenhet av kostnaden för liknande åtgärder kan då räcka för att få visshet om vilken kostnad som kan bedömas som skälig.

Hyresvärd eller bostadsrättföreningens medgivande

Bor du i en hyreslägenhet behöver du ett medgivande från hyresvärden till att anpassningen utförs och att inget krav på återställning krävs. Även bostadsrättshavare kan behöva ett sådant medgivande från bostadsrättsföreningen.


Beslut om bostadsanpassningsbidrg

Kommunens handläggning av en ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska mynna ut i ett skriftligt beslut. Av beslutet ska framgå både bidragets storlek och de åtgärder som bidrag beviljats för. Om kommunen avslår ansökan helt eller delvis måste kommunen förklara varför i beslutet.

Istället för mottagningsbevis kan beslut i ärendet komma att delges med förenklad delgivning enligt 22-23 §§ delgivningslagen (2010:1932). För mer information se www.sigtuna.se/sv/Bygga-bo--Trafik/Bygga/Forenklad-delgivning.


Överklagan

Är du missnöjd med kommunens beslut så kan du överklaga till förvaltningsrätten. Mer information finns i beslutet.


Sökande beställer själv arbetet efter beslutet

När kommunen har fattat ett bidragsbeslut är det dags för dig att välja entreprenör och att ingå avtal med entreprenören, det vill säga att beställa arbetet. Avtalet mellan dig och entreprenören är tänkt att följa vanliga avtalsregler.

 Det är alltid du som beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört.


Utbetalning av bidraget

När anpassningen är klar och godkänd ska du betala fakturan själv, och skicka in faktura- och kvittokopia till kommunen och ange på vilket konto du önskar att bidragsbeloppet sätts in.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade Länkar