Rosersberg bostäder

Rosersberg

Sigtuna kommun växer och eftersom så många vill flytta till hit behöver det skapas nya bostäder. Här kan du läsa om kommunens största bostadsprojekt ‒ det nya området i Rosersberg.

Om projektet

Rosersberg bostäder är ett av kommunens största stadsbyggnadsprojekt för bostäder. Flera bostäder ska skapas för människor med olika behov, betalningsförmågor och i olika faser i livet. Med en omfattande bostadsexploatering följer planering av mer service, gator, torg, grönområden och förskolor och skolor och annat som tillhör en fungerande och attraktiv stadsmiljö.

Stadsbyggnadsprojektet är nu i en planeringsfas. I ett första steg tas ett planprogram fram sedan som ska efterföljas av detaljplaner. Därefter ska området etappvist byggas ut med bostäder, gator, parker med mera.

Arbetet med utveckling av området sker genom stadsbyggnadskontoret på uppdrag av Bygg- och trafiknämnden.

Markanvisningstävlingar 

Kommunen kommer att arbeta med markanvisningstävlingar för bostadsprojekt i Rosersberg. Tävlingarna ska främja hög kvalitet och marknadsmässiga priser och präglas av konkurrens. Mer information kommer när detaljplanearbetet kommit längre.

Markanvisningstävlingar – Folder

Vision 

Projektets inriktning grundas i en dialog som genomfördes under 2015. Visionsarbetet genomfördes i form av samtal och workshops med kommuninvånare, fokusgrupper, tjänstemän och politiker. Resultatet av dialogen blev visionshandlingen ”Vision Rosersberg”. Visionen betonar vikten att bevara och förstärka ortens positiva värden och förenar Rosersbergs befintliga identitet med aktuella behov och framtida utveckling. Grön stad, närhet och plats för fler är fokusområden i visonen och ligger till grund för det fortsatta arbetet. Läs visionen för Rosersberg.

Vad händer nu? 

Projektet är nu i en planeringsfas där fokus ligger på att utreda förutsättningarna för bebyggelse. Markförhållanden undersöks, hantering av dagvatten utreds, och de stora penseldragen dras. Några centrala frågeställningar är till exempel var det är lämpligt att placera bebyggelse, vägar och parker bäst utifrån de naturliga förutsättningar som finns området. Vi utreder även var det finns viktiga fornlämningar att bevara, var nya trafikkopplingar ska ske och hur man ska förflytta sig inom området.

En stor aktuell fråga är även var den nya bron över järnvägen ska placeras och hur den ska se ut. Detta är ett arbete som görs gemensamt med Trafikverket. Mer information om arbetet med den planskilda korsningen på Trafikverkets hemsida.

I ett första steg tas ett planprogram fram sedan som ska efterföljas av detaljplaner. Planprogrammet ska visa områdets struktur och bärande stadsbyggnadsprinciper. Olika avvägningar ska göras mot olika värden, intressen och mål. 

Tidplan 

Stadsbyggnadskontoret jobbar för att en programhandling ska vara framtaget och samrådas kring under 2019. Vid detta tillfälle kommer du som boende och intressent att kunna läsa, tycka till och komma med goda idéer och förbättringsförslag till planprogrammet. 

 

Läs mer om detaljplan för Rosersberg bostäder

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar om projektet, FAQ.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan