Barn- och elevhälsa i grundskolan

På barn- och elevhälsoenheten arbetar specialpedagoger, psykologer, skolkuratorer, skolsköterskor och skolläkare riktade mot kommunala grundskolor och grundsärskolan. Kopplat till barn- och elevhälsoenheten finns även ett skoldatatek.

 

Skolsköterskor och skolläkare utgör elevhälsans medicinska insatser, EMI. Läs mer om deras arbete här.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Specialpedagoger

Specialpedagogerna som arbetar på barn- och elevhälsoenheten har som främsta uppgift att bistå lärare och rektorer i arbetet med att underlätta för alla elever att nå sina mål och på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Att se till att elever med svårigheter får rätt stöd, samt arbeta för att utveckla pedagogiken i samråd med rektorer och lärare på respektive skolor i kommunen.

Skolkuratorer

Skolkuratorerna arbetar enligt det övergripande uppdrag för skolans verksamhet som finns presenterat i skolans styrdokument. Skolkuratorn ingår i skolans elevhälsa och är sakkunnig inom skolan gällande socialt arbete och sociallagstiftning samt står för elevhälsans psykosociala insatser. Skolkuratorn ger råd och stöd i personliga och sociala frågor till elever och deras vårdnadshavare.

 

Skolpsykologer

Skolpsykologerna arbetar på uppdrag av respektive skolas rektor utifrån gällande skollag och ska vara tillgängliga för föräldrar, skolans personal och elever. Skolpsykologerna arbetar ur ett skolperspektiv med frågeställningar som handlar om elevers eventuella hinder för inlärning. Arbetet sker både på organisations- grupp och individnivå med insatser som är hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Skolpsykologernas arbetsuppgifter är exempelvis att:

  • Handleda och fortbilda skolans personalgrupper
  • Fungera som ett bollplank och vägleda skolan i arbetet kring elever i olika typer av svårigheter
  • Utreda enskilda elevers inlärningssvårigheter
  • Genomföra begåvningsbedömningar samt utredningar inför mottagande i grundsärskolan

Skolpsykologer kan stå för korta och akuta insatser men utför inga direkta behandlingar av psykisk ohälsa. De ställer enbart diagnos när det gäller utvecklingsstörning och ska inte fungera som samtalsstöd under någon längre tid. Om skolpsykologen kommer fram till att ett ärende bör utredas ytterligare kan eleven efter föräldrars godkännande remitteras vidare till BUP – barn- och ungdomspsykiatrin.

Skolpsykologen kan också hjälpa föräldrarna att hitta rätt i vårddjungeln genom att informera om vilken instans som är bäst lämpad att hjälpa eleven och familjen.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan