Styr och stöddokument

I förskolan arbetar vi efter läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2016. En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Sigtuna kommuns skolor ska vara bland de bästa i Sverige. Därför har samtliga politiska partier ställt sig bakom ett gemensamt skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetarna.

Skolutvecklingsprogrammet som omfattar förskola och skola är fokuserat kring tre huvudmål som styr utbildningsverksamheten under perioden 2017-2023: 

  • Alla barn och elever når högre resultat, utvecklar kunskaper, lärande, förmågor och färdigheter
  • Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero
  • Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Skolverkets hemsida