Om förskolan

I läroplan för förskolan står att vistelsen på förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Sigtuna kommuns kommunala förskolor har tagit ställning för att inspireras av den pedagogiska filosofin Reggio Emilia. Det är ett ställningstagande som vi inom Edda och Ragna förkoleenhet tagit redan tidigare och länge inspirerats av.

Vår förskola ska bli verktyg för ett demokratiskt medborgarskap. Om vi ser förskolan som en mötesplats – vad kan det innebära? Det är en ständigt pågående frågeställning vi för en dialog kring. 

Barnsyn

Vi utgår från att alla barn är kompetenta, de kan och vill, därför koncentrerar vi oss på möjligheterna istället för begränsningarna. Utifrån barnens frågor och funderingar arbetar vi i projekt. Ett exempel på projekt är att om barnen är intresserade av fåglar talar vi om dem, går ut i skogen och tittar på dem, ritar av dem, gör fåglar i lera, sjunger om dem osv. Vi utmanar barnens tankar exempelvis genom att fråga; Hur kommer fågelungen in i ägget?”

Kunskapssyn

Det ska vara roligt, lustfullt och meningsfullt att lära sig. Vi arbetar utifrån barnens intresse i olika projekt, där vi försöker utmana till nytt lärande. Barngruppen är en viktig resurs. I leken söker och erövrar barnen kunskap genom att träna socialt samspel, bearbeta känslor, utforska och kommunicera. Vi använder pedagogisk dokumentation som verktyg för att få syn på det enskilda barnets och gruppens gemensamma läroprocesser.

Läromiljön

Vi lägger stor vikt i att skapa en bra läromiljö för barnen. Miljön och materialet är tillgängligt, föränderligt och undersökningsbart för att ge bästa möjlighet till utforskande processer. Vi ser miljön som den tredje pedagogen vilket betyder att varje barn ska hitta meningsfullhet i sin vardag på förskolan. Inomhusmiljön anpassas efter barnens ålder, där pågående projekt får leva under hela dagen. Vi satsar på ”rum i rummet” för att barnen ska få flera platser att vara i. Alla hemvister har låga bord för att barnen ska kunna ta sig upp och ner från stolarna själva.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan