Saturnus förskola

Saturnus förskola ingår, tillsammans med Orion och Raketens förskolor, i Steninge förskolor.

Steninge är ett bostadsområde bestående av villor och radhus som ligger nära skogsområden. Mälaren finns inom promenadavstånd.

 

I ett samhälle i snabb förändring krävs ständigt nya färdigheter och lösningar. Det är därför viktigt att främja barnens eget sökande, tänkande och forskande för att de ska få de bästa förutsättningar att klara sig i framtiden.

Vi ser det kompetenta barnet och formar verksamheten efter barnens intressen. Det är viktigt att lärandet är roligt och lustfyllt. Därför utgår vi i vår verksamhet från leken. Det är under den barnen prövar sina färdigheter, tränar samarbete, bearbetar känslor och får utlopp för sin fantasi och kreativitet.

 

Barnens vardag är unik och alla dagar är speciella. Barnen har en inneboende lust att lära, är kompetenta och nyfikna på att upptäcka världen. För att nå fram till detta strävar vi efter ett arbetssätt där vi utgår från det kompetenta barnet.

Vi har ett projektinriktad arbetssätt.

Vi ser och vill att förskolan blir en mötesplats för barn, föräldrar, andra närstående och pedagoger, där barns lärande och utveckling skapar meningsfulla sammanhang, där enskild och gemensam kunskap blir till för livet.

Alla barn är nyfikna på omvärlden som de befinner sig i. Därför är vårt arbetssätt att arbeta i projekt.

Hållbar framtid som fenomen är vårt aktuella gemensamma projektet, som utgår från ett hållbarhetsperspektiv.

Olika perspektiv av undersökande sker genom egna och gemensamma upplevelser där fördjupat undersökande, dokumenterande och reflekterande kring frågeställningar blir nya erfarenheter och kunskaper.

Vi har en härlig utomhusmiljö, stora gårdar och nära till naturen. Våra värdeord är; meningsskapande, olikhet och delaktighet. Från och med hösten 2016 arbetar vi med det kommunövergripande projektet Hållbar framtid.

  

Projekt Hållbar Framtid

Tillsammans vill vi skapa meningsfulla berättelser och relationer till vår omvärld.

Barnens vardag är unik och alla dagar är speciella.

Barnen har en inneboende lust att lära, kommunicera, är kompetenta och nyfikna på att upptäcka världen. För att nå fram till det strävar vi efter ett arbetssätt där vi utgår från det kompetenta barnet.


 

Vi möjliggör för barnen att skapa relationer, frågeställningar, hypoteser, nya erfarenheter om och kring vår omvärld.

Genom att använda oss utav bild, IKT, dans och rörelse med särskilt fokus på språk och kommunikation.

Målet är att IKT ska upplevas som en naturlig del i utbildningen och ett verktyg i förskolan, precis som pennor, papper eller pussel.

Genom de digitala verktygen får barnen träna upp sin tekniska förmåga men vässar samtidigt sin problemlösningsförmåga och övar på turtagning och samspel.


 

 

 

Dans är en virvlande konstform  som talar direkt till kroppen i ett flöde mellan de dansande. I kroppens kommunikation uppstår möten och uttryck bortom det verbala språkets ramar.

De olika gestaltande språken som vi använder på förskolan blir till vägar för att formulera och uttrycka tankar, spekulationer och känslor.  

 

Nyanser av färger, rörelser, träden och blommor som dansar i vinden, insekter eller andra djur som rör sig på olika sätt samt att upptäcka andra naturvetenskapliga material eller fenomen.

 

Vi har ett projekterande arbetssätt där pedagoger och barn enskilt och tillsammans reflekterar kring dokumentationer av olika ”göranden”.

Vi ser och vill att förskolan blir en mötesplats för barn, föräldrar, andra närstående och pedagoger, där barns lärande och utveckling skapar meningsfulla sammanhang, där enskild och gemensam kunskap blir till för livet.

  Vi erbjuder barnen:

  • inflytande i sin vardag.
  • att arbeta i projekt.
  • pedagogisk dokumentation.
  • pedagoger som utmanar barnen i ett projekterande arbetssätt..
  • pedagogiskt genomtänka miljöer
  • miljöer som är framtagna utifrån barnens behov och önskemål.
  • pedagoger som aktivt arbetar med att stimulera, utveckla, utmana barns nyfikenhet och kreativitet för att ta tillvara varje barns kompetens.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Följ oss gärna på instagram "Tellus" Följ oss gärna på instagram "Månen/ Planeten" IKT i förskolan

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation