IKT i förskolan

IKT-Tülay på Saturnus förskola trivs bland barn, robotar och wifi-puckar.
 
Tülay Ünlü har varit anställd på förskolan Saturnus i Steninge sedan 2004 där hon jobbar i barngrupp och ansvarar för IKT-arbetet. IKT är en förkortning av begreppet Informations- och kommunikationsteknik och när förskolans reviderade läroplan presenteras till hösten förväntas IKT, eller digital kompetens, ingå. Med andra ord blir det inte längre upp till förskolorna att välja eller välja bort digital kompetens som en del av den pedagogiska verksamheten utan ett aktivt IKT-arbete blir obligatoriskt för varje förskola. En av dem som brinner starkt för att förbereda barnen för en framtida arbetsmarknad och utveckla deras digitala kompetens är Tülay. På hennes förskola är digitala verktyg som green screens, programmeringsbara robotar och digitala luppar, så kallade wifi-puckar, en naturlig del av barnens och personalens vardag.
Barnen är själva med och dokumenterar sitt lärande
IKT viktigt för att lyckas på en framtida arbetsmarknad
På Saturnus förskola är målet att IKT ska upplevas som ett naturligt verktyg i förskolan, precis som pennor, papper eller pussel. Programmering (eller kodning) har också en självklar plats i den dagliga verksamheten. Programmering kallas ofta för framtidens språk och mycket pekar på att kunna förstå och använda kod kommer vara en viktig framgångsfaktor på den framtida arbetsmarknaden. Men digital kompetens handlar inte bara om teknik och matematiska begrepp.
- Genom de digitala verktygen får barnen träna upp sin tekniska förmåga men vässar samtidigt sin problemlösningsförmåga och övar på turtagning och samspel, säger Tülay.
- När barnen har tillgång till olika IKT-verktyg i en tillåtande miljö med stödjande pedagoger öppnas en helt ny värld – en värld full av utforskande, samverkan, nyfikenhet, reflektioner och skaparglädje. En av våra målsättningar är att varje dag ska innebära nya upptäckter för både barn och personal och vi försöker alltid hitta arbetssätt där personal och barn lär tillsammans, tillägger hon.
Det är kul att göra banor åt robotarna- klurigast banor vinner
Tülay har sedan tidigare ett stort intresse för teknik och tycker att det är spännande med programmering och robotar, men hon säger att det är långt ifrån alla vuxna på förskolan som har samma förförståelse eller grundintresse. Därför menar Tülay, är det viktigt med forum där personal inom förskola kan lära av varandra.
Tillgång till digital kompetens är en fråga om likvärdighet
IKT-arbetet i Sigtuna kommuns förskolor har pågått under många år. Fokus ligger på att låta barnen använda olika digitala verktyg för att utforska och skapa, men också på att stärka lärandeprocesser kopplade till bland annat matematik, språkinlärning och teknik. De IKT-ansvariga på respektive förskola träffas regelbundet i grupper som leds av Anna Smeets, IT-pedagog på barn-och ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun. Syftet med gruppträffarna är att höja lägsta nivån genom kompetensutveckling och kollegialt lärande och därigenom kunna ge alla barn i kommunen tillgång till personal med god digital kompetens. När gruppen ses tar de del av ny forskning samt utvärderar nya appar, tekniker och utrustning. Det ges också möjlighet att dela med sig av projekt och bolla idéer med varandra. För förskolorna finns även de så kallade Digiboxarna, som består av olika nya tekniska verktyg för förskolorna att utforska- eftersom variation i verktyg och aktiviteter är viktigt för att stimulera lärandet.
- Det är viktigt att man inte fastnar i fällan att använda de digitala verktygen på samma sätt hela tiden, då tröttnar både vuxna och barn och lärandet bromsas in, säger Anna Smeets, IT-pedagog på barn- och ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun.
Många är teknikrädda
Tülay anser att det är bra att digital kompetens blir en del av den reviderade läroplanen för förskolan. Hon upplever att många som jobbar inom förskola kan behöva stöd och uppmuntran i att ta till sig de nya teknikerna. Den startsträckan tror hon har att göra med en inneboende rädsla för att göra fel. Därför försöker Tülay uppmuntra både de vuxna och barn att våga göra fel och istället lära sig av sina misstag.
- Med lite samarbete brukar det lossna och många tycker att det är lika kul som barnen, tillägger hon. Det är viktigt att vi vuxna visar att det är ok att pröva sig fram, att allt inte går som man tänkt sig första gångerna, men att man får undersöka vad det var som inte gick som man tänkt sig och få möjlighet att pröva på nytt.
Språkutveckling, skapande och källkritik
Det är viktigt att följa med i teknikutvecklingen och vi har därför lärplattor som barnen får använda till lärande spel, dockteater, återberättande av sagor samt till att skapa och scanna in QR-koder. Med hjälp av en dokumentkamera vid högläsningen kan man addera ytterligare en dimension i språkutvecklingen. Tülay brukar projicera boken på väggen så att alla barn kan ta del av innehållet samtidigt. Ett annat populärt inslag bland barnen är wifi-pucken, en digital lupp. Med hjälp av den upptäcker barnen olika material och vad de består av.
Wifi-pucken in action
-Vi har undersökt allt från fynd från skogen till barnens egen hud och tunga– allt blir spännande när man förstorar det –det är som en ny värld som öppnar sig för barnen. Deras upptäckter brukar avspegla sig i den skapande verksamheten då intrycken bearbetas och uttrycks i målningar, lerfigurer och olika byggen, berättar Tülay.
Med hjälp av förskolans green screen och appen Green screen by do ink utvecklar barnen sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Via appen kan barnen enkelt göra sina egna filmer och själva välja var filmen ska utspela sig genom att välja bakgrundsbild – bara fantasin sätter gränserna. Appen ger också uppslag för att arbeta med källkritik – är allt sant som visas i filmen? Filmen kan de sedan visa upp för varandra genom att omvandla dem till QR-koder via appen Cloud QR.
Väl rustade för skolan och livet
-Vi har 14 barn från vår avdelning som lämnar förskolan för grundskolan i höst och jag är trygg med att de får med sig en massa kunskaper som de kommer att dela med sig av till sina blivande klasskamrater. Det märks att de har ett generöst förhållningssätt till varandra. Jag är stolt över deras utforskande arbetssätt och samarbetsförmåga, som finns där oavsett om de använder analoga eller digitala verktyg, säger Tülay och ler.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan