Allmän information

  • Ert/era barn är olycksfallsförsäkrade i AIG Försäkring fr.o.m första invänjningsdagen. Försäkringen gäller endast den tid då barnet vistas på förskolan, samt på vägen till och från förskolan.
  • Föräldrar får behålla plats för redan placerat barn högst två månader efter syskons födelse. Barnet har sedan rätt till en deltidsplacering på högst 30h, nytt avtal skrivs.
  • Alla som arbetar på förskolan har tystnadsplikt, gäller även elever och vikarier. Tystnadsplikten innebär att vi inte får prata om ert barn utanför personalgruppen, utan att ni föräldrar har gett ert medgivande.
  • All personal som anställs på förskolorna måste lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
  • Vi har anmälningsplikt om vi märker att barnet far illa.
  • I kommunen finns pedagogcentrum med tal - specialpedagoger och barnpsykologer som hjälper förskolorna vid behov.
  • Enskilda föräldrar kan vända sig till BUP Sollentuna. (psykiatrisk öppenvård) telefon 08- 514 52250 eller till familjecentrum i Märsta.

 

ANSÖKA/SÄGA UPP PLATS

En plats på förskola sägs upp via E-tjänsten "förskola och fritidshem" som ni hittar på www.sigtuna.se/sokforskolafritids eller så går det bra att ta kontakt med handläggare Gunilla Allert eller Marie Björkman. Det är 2 månaders uppsägningstid från det datum vi fått in uppsägningen.

AVGIFT

Barnomsorgsavgiften baseras på hushållets bruttoinkomst, där barnet är folkbokförd och betalas 12 månader om året. För att kontrollera er registrerade inkomst, som du själv är skyldig att meddela, logga in via E-tjänsten "förskola och fritidshem" välj "min sida - mina uppgifter", eller kontakta handläggare.

Om det vid kontroll visar sig att hushållets uppgivna inkomst är lägre än den verkliga, sker nya avgiftsberäkning. Den nya avgiften debiteras då retroaktivt från förändringstillfället. Återbetalning av för högt debiterad avgift medges om vårdnadshavaren kan styrka att inkomsten varit lägre än det som angetts.

Från september till maj det år barnet fyller 2 år får ni en reducering (avdragen) på barnomsorgsavgiften för 15 avgiftsfria timmar per vecka. Under juni, juli och augusti betalar man den ordinarie barnomsorgsavgiften. Reducering sker endast under skolans läsår. Barn 2-5 år som endast går 15 timmar i veckan får inte vistas på förskolan under skolans lov. En 15 timmars plats för 2-5 åringar är avgiftsfri.

FÖRSKOLEPLATS

Två månader efter man blivit arbetssökande eller två månader efter syskons födelse, har barnet rätt att gå högst 30 timmar i veckan på förskolan. Vårdnadshavare är skyldig att meddela arbetslöshet. Detta görs antingen via E-tjänsten eller kontakta handläggare.

När ditt barn går över från förskola till förskoleklass i augusti det år barnet fyller 6 år, har barnet kvar platsen på förskolan till förskoleklass tar över. Om du önskar säga upp platsen på förskolan innan förskoleklassen börjar, måste du göra det via E-tjänsten eller kontakta handläggare. Det är två månaders uppsägningstid.

 

Handläggare på kommunen

Gunilla Allert                                    Marie Björkman

08-59126320                                  08-59126383

Gunilla.allert@sigtuna.se            marie.bjorkman@sigtuna.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan