Information

  • Ert/era barn är olycksfallsförsäkrade fr.o.m första invänjningsdagen. Försäkringen gäller endast den tid då barnet vistas på förskolan, samt på vägen till och från förskolan.
  • Uppsägningstiden är två månader. Skriftlig uppsägning skall lämnas till förskolan. Blanketter finns på förskolan eller under fliken "För dig som förälder".
  • Föräldrar får behålla plats för redan placerat barn högst två månader på antal köpta timmar efter syskons födelse. Därefter får barnet vara kvar i verksamheten 30 timmar/vecka under föräldraledigheten.
  • Alla som arbetar på förskolan har tystnadsplikt, gäller även elever och vikarier. Tystnadsplikten innebär att vi inte får prata om ert barn utanför personalgruppen, utan att ni föräldrar har gett ert medgivande.
  • Vi har anmälningsplikt om vi märker att barnet far illa.
  • Om vi som personal behöver rådgivning i vårt arbete kan vi få detta genom Pedagogcentrum. Vi kan få hjälp/stöd av tal-och specialpedagog samt barnpsykolog.

I Sigtuna kommun arbetar alla skolor och förskolor med trygghet och likabehandling på ett systematiskt sätt för att främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. Förskolors och skolors klimat ska präglas av förtroendefulla och öppna relationer. Om en skola eller förskola brister i detta arbete kan man höra av sig till barn- och elevombudsmannen, som alltid utgår från barnens och elevernas rättigheter, med tydligt fokus på deras bästa.

 Barn- och elevombudsmannen ingår i den centrala barn-och elevhälsan.

 Kontakta därför barn- och elevombudsmannen om du som elev eller förälder har synpunkter. Hon kan ge dig stöd och information om barns och elevers rättigheter inom området förskola och grundskola. Barn- och elevombudsmannen har, liksom annan personal inom för- och grundskola, tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.

 Heidi Haferkamp , 08 597 83303

Heidi.haferkamp@sigtuna.se 

 

 

       Höstlöv

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan