Mål för drogförebyggande arbetet

Varje kommun har enligt lagstiftningen (bl.a socialtjänstlagen) ett ansvar när det gäller att förebygga, tidigt upptäcka och åtgärda tobaks-alkohol-och andra drogproblem. Tobak utgör den enskilt största hälsorisken i Sverige och är en av de stora orsakerna till skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper.

Målområde 11 i Sigtuna kommuns reviderade folkhälsoplan.

Till skillnad från tidigare är planen för det drogförebyggande arbetet integrerat i den reviderade folkhälsoplanen. Denna plan ersätter därmed både Folkhälsoprogram för Sigtuna kommun 2002-2006 och det Alkohol-och drogpolitska programmet som antogs i januari 2001.

Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

Bruket av beroendeframkallande medel är en viktig faktor för ohälsan. Även spelberoende kan leda till ohälsa. Ett ökat fokus på dessa faktorers samlade effekter och inbördes kopplingar krävs. Riksdag och regering har tidigare beslutat om samhällets insatser och mål för alkohol-narkotikapolitiken. Målen är att minska nikotinberoendet, att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande och ett samhälle fritt från doping.

  • Nolltolerans gentemot användning av droger bland kommunens barn och ungdomar ska gälla.
  • Andelen ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa ska minska.
  • Den illegala alkoholhanteringen och tillgången på narkotika ska stoppas.
  • Med stöd av vuxnas engagemang och ansvar ska fler ungdomar välja att vara drogfria.
  • Utveckling av en hälsosam livsstil bland barn och ungdomar ska uppmuntras.
  • Kommunens barn och ungdomar ska erbjudas drogfria miljöer.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan