Organisation

Galaxskolans ledning
Rektor är chef och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Skolledning består av rektor och verksamhetsledarna, som bildar skolans ledningsgrupp. Verksamhetsledarna leder och fördelar arbetet i arbetslagen.

Arbetslag
Arbetslagen utgör grunden i vår organisation. Arbetslagen ansvarar gemensamt för en större grupp barn.

Elevhälsan
Elevhälsan består av skolsköterska, psykolog.
Elevhälsan har regelbunden konsultation med arbetslagen.

Elevråd
Elevrådet består av elevrepresentanter från år 2 - 6. Rektor ansvarar för mötet. I elevrådet ska alla elever få möjlighet att tillsammans påverka och känna delaktighet i Steningeskolans verksamhet.

Konferenssystem
Våra konferenser och möten planeras för att skapa utrymme för information, samarbete och gemensam reflektion kring verksamheten och dess resultat.

Arbetslagsträffarna
Arbetslagen träffas måndag kl. 8.00 - 9.00 för gemensam planering, utvärdering, reflektion över enskilda barn/elever eller elevgrupper.

Ledningsgruppen
Måndagar 13.45 - 15.15

Lärarkonferenser
Onsdagar kl. 14.30 - 16.00

Fritidshemsträffar
Gemensam fritidshemsträff onsdag kl. 12.30 - 13.30.

Personalkonferenser
Gemensam konferens för all personal på skolan en gång/månad kl. 16.45 - 18.45 då vi diskuterar övergripande frågor som rör verksamheten.

Samverksansgruppen
Samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer enligt medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen regleras i det kommunala avtalet LAMAMBA. Samverksansgruppen med arbetsgivaren och representanter för fackliga organisationer är det forum, där denna samverkan sker. Gruppen träffas en gång i månaden.

Handledning och konsultation
Arbetslagen har konsulation en timme var tredje vecka. Konsultationerna schemaläggs i kalendarium för varje termin. Konsultationen leds av specialpedagogen.

Elevhälsomöten
Två gånger i månaden träffas elevhälsan, specialpedagog och rektor till Elevhälsomöte och samordnar elevvårdsarbetet på skolan.

Elevvårdskonferenser
Vid behov kallar rektor föräldrar till elevvårdskonferenser, där berörd personal och elevhälsan deltar. Syftet med elevvårdskonferens är att hemmet och skolan diskuterar elevens skolsituation tillsammans och samarbetar kring åtgärder när större problem och svårigheter uppstått.

 

  


 

 

 

.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan