Om skolan

Lärande

Norrbacksskolan har ca 380 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. På Norrbackaskolan vill vi att alla barn skall känna trygghet, så att de utvecklas till harmoniska och ansvarstagande individer. De skall få med sig de kunskaper de har nytta och glädje av både nu och i framtiden genom studiero och elevinflytande.


Verksamheten i skolan och på fritidshemmet styrs av följande begrepp: trivsel, trygghet och studiero. Dessa mål vill vi nå i samarbete med hemmen. Genom skolans samråd har föräldrarna en möjlighet att presentera sina åsikter och tillsammans med skolans personal förbättra miljön för eleverna.


Vi på Norrbackaskolan lägger stor vikt vid att göra saker tillsammans. Det förstärker vår vi-känsla och ger större genomslag i våra aktiviteter. Dessutom har skolan en kör för elever från årskurs 2 till årskurs 6. Hela skolan sjunger tillsammans i våra omtyckta sångsamlingar tre gånger per termin.

Elevinflytande
Vi arbetar aktivt med läroplanens värdegrund mot kränkning, diskriminering och mobbning. Skolans likabehandlingsplan har upprättats för att tydliggöra arbetet och sätta upp kriterier för hur vi på skolan arbetar för att motverka kränkningar, diskriminering och mobbning.

Elevernas inflytande över skolgången ges utrymme på klassråd och elevråd.

Förskoleklassen arbetar språkutvecklande enligt Bornholmsmodellen. Grundläggande matematik och schemalagd idrott är viktiga inslag i verksamheten.

IT som ett verktyg i undervisningen. Genom skolans IT-råd har eleverna en möjlighet att påverka vilka verktyg och tekniker skolan arbetar med i det digitala arbetet.

Fritidshemmen
Fritidshemmet stödjer barnens intellektuella, sociala, emotionella och fysiska utveckling. I fritidshemmet är leken grundläggande liksom ett informellt och situationsstyrt lärande som bygger på barnens nyfikenhet och lust att lära. Det finns fem fritidshemsavdelningar på skolan.

IST Lärande

IST Lärande är inriktad på att underlätta och effektivisera dokumentation och kommunikation för lärare, elever, vårdnadshavare och rektorer i skolvardagen. Tjänsten stödjer lärarnas planering och genomförande av undervisningen samt bedömningen på grupp- eller individnivå utifrån kunskapskraven – allt baserat på Skolverkets läroplaner för grund- och gymnasieskolan. IST Lärande erbjuder funktionalitet för; Planering, Bedömning, Omdöme, Utvecklingssamtal och Samtalsbokning. Läraren kan smidigt hämta läroplansinnehåll och därav lättare skapa dokumentation för formativ bedömning. Samtliga roller erhåller god översikt över planeringar, bedömningar och utvecklingssamtal. Lärare kan enkelt dela, samarbeta och sambedöma arbetsområden.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan