Kvalitet i skolan

barn vinkar från en höjdSom ett led i skolans systematiska kvalitetsarbete med uppföljning, utvärdering och utveckling av skolans verksamhet upprättar vi varje år en skriftlig kvalitetsredovisning. Den baseras på de mål vi har satt upp och de styrdokument vi har att följa (FN:s Barn-konvention, Skollagen, Förordningar, Läroplaner och kommunens skolplan).

Som ett redskap i vårt kvalitetsarbete  använder vi också Brukarrenkäten, som genomförs på våren och Trygghet- och trivselenkäten som genomförs under hösten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar