Kvalitet i skolan

 barn vinkar från en höjdSom ett led i uppföljningen och utvärderingen av skolans verksamhet upprättar vi varje kalenderår en skriftlig kvalitetsredovisning. Den baseras på de mål vi har satt upp och de styrdokument vi har att följa (FN:s Barn-konvention, Skollagen, Förordningar  och Läroplaner).

Som ett redskap i vårt kvalitetsarbete  använder vi föäldraenkäten, som är  utformad i samarbete med Samrådet samt en elevenkät.      

Här intill kan Ni se en sammanställning av vårens föräldra- och elevenkät, i form av ett diagram!

Sigtuna kommuns skolplan prioriterar fyra utvecklingsområden:

  • Grundläggande värderingar
  • Lärande
  • Inflytande och delaktighet
  • Hälsa

Med utgångspunkt från dessa områden sätter varje verksamhet upp sina lokala mål för arbetet. Odensala förskola och Odensala skola har samma övergripande mål.

Hur ser resultatet ut för årskurs 3 på Odensala skola?

Källa: Elevenkäten, 2014; Skolverket, 2014

Hur ser resultatet ut för årskurs 4-6 på Odensala skola?

Källa: Elevenkäten, 2014; Skolverket, 2014

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar