Skolans styr- och stöddokument

Lgr 11 kallas läroplanen för det obligatoriska skolväsendet i hela Sverige.

Utifrån Lgr 11 har politiker, personal och föräldrar upprättat en skolplan för alla skolor och förskolor i Sigtuna kommun.

Odensala skola har slutligen också en lokal arbetsplan att följa.

"Våra grundläggande värderingar"

skolans vision
VISION
I Odensala skola känner alla att de lyckas och har lust till fortsatt lärande

MÅL

• Alla barn är trygga och har god självkänsla

• Alla barn lär sig så mycket som möjligt efter sin förmåga

• Alla barn känner delaktighet och tar ansvar 

 

 

 


Alla barn är trygga och har god självkänslaelever som samarbetar
För att alla barn ska känna trygghet och lära sig att fungera enskilt och i grupp arbetar Odensala skola utifrån sociala mål som följs upp i utvecklingssamtalen.  Genom gruppstärkande övningar, temaarbeten om kamratskap och känslor, fadderverksamhet och kamratstödjare tränas alla barn till att samarbeta med varandra, visa hänsyn och att hantera konflikter. I våra åldersblandade grupper tränas barnen i förståelse, hänsyn och kamratskap. Små grupper och nära samarbete mellan barn och personal ger goda förutsättningar för trygghet och trivsel.

Alla barn lär sig så mycket som möjligt efter sin förmågabarn som växtfärgat
Stimulerande miljö med möjligheter till varierade inlärningssätt där pedagogen utgår från barnets upplevelse är grunden för lärandet vid vår skola. I åldersintegrerade grupper arbetar alla elever efter sin förmåga och sin individuella plan. Vår närhet till naturen gör att aktiviteter och lektioner kan förläggas utomhus för att förstärka upplevelsebaserat lärande. Träningen av basfärdigheter sker i våra ändamålsenliga lokaler där vi också har tillgång till modern teknik som datorer och interaktiva tavlor. Genom att pedagogerna regelbundet dokumenterar och följer upp elevernas kunskapsutveckling kan vi hjälpa och stödja individuellt så att alla når målen.

Alla barn känner delaktighet och ansvarelever samarbetar
Eleverna tränas i att ta ansvar för sitt lärande genom att arbeta med sin elevdagbok där vi sätter mål, planerar och utvärderar. Genom dessa kan också föräldrar vara delaktiga i barnets skolarbete och utveckling. I aktiva klassråd och elevråd får eleverna träna demokratiska arbetssätt och att ta hänsyn till andra. Vår gemensamma skolmiljö tar vi ansvar för genom särskilda skolgårdsdagar då vi städar, planterar eller skördar i vår fantastiska skolträdgård.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

dokument och bilagor