Om Sätunaskolan

SÄTUNASKOLAN  invigdes i nya lokaler hösten 2008, men har funnits i kommunen sedan 60-talet. Sätunaskolan är en grundskola från förskoleklass till år 6 med elever i åldershomogena grupper, och vår fritidsverksamheten möjliggör heldagsomsorg. Från hösterminen 2016 är vi en av kommunens skolor med kompetensenhet med aktörsberedskap kring barn i behov av särskilt stöd.

SÄTUNASKOLAN är en modern skola som har ett fokus på att utveckla lärmiljöer så att undervisningen möter alla elever. Vi har trygga elever som trivs och får möjligheten att utvecklas på såväl skol- som fritidstid. Värdegrundsarbete ska genomsyra vår verksamhet, och vi har ett inkluderande förhållningssätt. Vi arbetar med en helhetssyn på elever, lärande och utveckling.  I vår verksamhet strävar vi efter att alla elever ska få uppleva att deras skolsituation och skolarbete är begripligt, hanterbart och meningsfullt samt att social och intellektuell utveckling sker parallellt. Det betyder att varje elev behöver känna trygghet och glädje för att utvecklas och att pedagogerna på vår skola skapar detta genom god ledning, stimulans och stöd.

SÄTUNASKOLAN ska vara en arbetsplats som är rolig, intressant och viktig för både elever och personal, en plats där alla är medskapande till utveckling och lärande.

Aktuell forskning inom lärande, kunskaper och lärmiljöer är viktiga grundstenar för oss. Pedagogerna lär och växer tillsamman genom kollegialt lärande inom aktuella områden som exempelvis Språkutvecklande arbetssätt (SUA) samt Informations- och kommunikationsteknik (IKT) etc. Vi fortsätter även vår strävan mot hög måluppfyllelse och stärkt kvalitetet i undervisningen genom pedagogernas arbete och utbildning i ämneslyft. 

Interaktiva tavlor finns i alla klassrum och eleverna har tillgång till bärbara datorer, Surface och I-PADs inom verksamheten. Sätunaskolan ingår i Sigtuna kommuns ”ett till ett-projektet”.  Vi utmanar även våra elever genom arbete med Naturvetenskap och teknik för alla, (NTA, NoT) med inriktning på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik.

FAKTA SÄTUNASKOLAN VERKSAMHET
 Förskoleklass, grundskola år 1-6,  kompetensenhet, fritidshem.
 ANTAL ELEVER Ca 380
 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan