Brukarenkäten 2012 på S:t Olofs skola

Varje år genomför skolorna i Sigtuna kommun en större brukarundersökning bland elever i skolår åtta och deras vårdnadshavare. Resultatet ger ett mått på den upplevda kvaliteten och är ett viktigt underlag i skolans utvecklingsarbete.

Vi känner oss stolta över att en högre andel av våra elever svarar positivt på samtliga frågor om verksamheten, jämfört med genomsnittet av de kommunala verksamheterna. Här nedan följer sammanfattningar av resultatet:


Sammanfattning av resultaten skolår 8 jämfört med genomsnittet för de kommunala verksamheterna:

En högre andel av våra elever svarar positivt på frågorna:


"Jag känner mig trygg i skolan."

"Jag blir bra bemött av vuxna i skolan."

"Jag tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar."

"De vuxna motverkar aktivt att någon behandlas illa."

"Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter."

"Jag tycker jag går i en bra skola."

"Jag kan rekommendera min skola till en kompis."

"Om du tänker på din skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den?"

"Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara?" 

"Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer?".


Sammanfattning av resultaten jämfört med förra årets resultat:

En högre andel av eleverna svarar positivt på frågorna:

"Jag tycker att skolan ger pojkar och flickor samma förutsättningar.",

"Jag kan rekommendera min skola till en kompis."

"Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara?".


På påståendet "Jag känner mig trygg i skolan." är andelen som instämmer helt högre.


Sammanfattning av föräldraenkäternas resultat jämfört med genomsnittet för de kommunala verksamheterna: 

En högre andel av våra föräldrar instämmer i påståendet:


"Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns skola."


Sammanfattning av föräldraenkäternas resultat jämfört med förra årets resultat:

En högre andel svarar positivt på frågorna:


"Jag känner till skolans arbete med att motverka mobbning, kränkande behandling och diskriminering (likabehandling)."

"Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet - hur nöjd är du då med den?"

"Hur väl uppfyller skolan och dess verksamhet de förväntningar du haft?" 

"Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns skola kommer?".

Till höger finns Brukarenkäterna i sin helhet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan