Skolans styr- och stöddokument

Förskolan och skolan styrs av flera olika lagar och regler - styrdokument. Dessa kan vara fastställda på nationell, kommunal eller lokal nivå. På nationell nivå finns Skollagen och läroplanerna samt flera förordningar. För utbildningsväsendet gäller givetvis även allmänna lagar och internationella överenskommelser, t.ex. FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ny skollag

Den nya skollagen (2010:800) började gälla den 1 juli 2011 och fastslår bl.a. att alla barn och ungdomar oberoende av kön samt sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet oavsett var i landet man bor.
Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Alla som verkar i skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Den nya skollagen innebar också att betyg infördes från årskurs 6 från höstterminen 2012. Riksdagen beslutade om en sexgradig betygsskala med beteckningarna A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat medan F är ett underkänt betyg. Om det inte finns underlag att sätta betyg markeras det med streck.

Skollagen i sin helhet hittar du på riksdagens hemsida (länk till höger).

Ny läroplan

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. Från hösten 2011 gäller den nya läroplanen Lgr11 för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
Lgr 11 är uppdelad i tre delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer
3. Kursplaner med tydliga kunskapskrav och betygskriterier

Hela den nya läroplanen Lgr11 finns på Skolverkets hemsida (länk till höger).

Lokala styrdokument

Den lokala arbetsplanen på S:ta Gertruds skola består av:

  • mål och handlingsplaner för det dagliga arbetet
  • organisationsplan
  • likabehandlingsplan (plan mot kränkande behandling och diskriminering)
  • krisplan
  • handlingsplan för utvärdering
  • skolans traditioner


 

 
 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan