Skolans styr- och stöddokument

Nationella styrdokument

De övergripande målen och riktlinjerna för verksamheten i grundskolan fastställs i nationella styrdokument. Skollag och grundskoleförordning ger ramarna för verksamheten.  I läroplanen och i centrala kursplaner återfinns målen för undervisningen.

Lokala styrdokument

Utöver centrala styrdokument finns inom skolan också ett antal lokala måldokument och arbetsplaner. I Sigtuna kommuns skolplan anges fyra prioriterade utvecklingsområden för skolorna i vår kommun: Grundläggande värderingar, Inflytande och delaktighet, Lärande samt Hälsa.

Så här jobbar vi

För att beskriva hur vi på Valstaskolan arbetar har vi tagit fram följande lokala dokument:

  • Tillsammans på Valstaskolan är vår etiska plattform. Här beskrivs den värdegrund som ska prägla vår skola och de umgängesregler vi enats kring.
  • Lokal arbetsplan läsåret beskriver hur vi arbetar mot de nationella målen och inom skolplanens prioriterade områden. För verksamheten på Bryggan finns ens särskild lokal arbetsplan.
  • Organisationsplan läsåret visar hur skolans organisation är uppbyggd.
  • Våra lokala kursplaner beskriver hur vi lägger upp undervisningen i skolans ämnen.

Utöver detta finns också följande arbetsplaner och riktlinjer:

  • Arbetsplan mot kränkande behandling. Den kommer under läsåret att ersättas med en Likabehandlingsplan.
  • Kris- och stödplan. En handlingsplan som beskriver hur vi hanterar krissituationer i skolan.
  • Riktlinjer för undervisningen i svenska som andraspråk
  • Riktlinjer för utvecklingssamtal och elevens individuella utvecklingsplan
  • Riktlinjer för klassråd och elevråd i åk 7-9

Här till höger kommer du snart att kunna hitta dokumenten i sin helhet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan