Frågor och svar om skolskjuts

Senast uppdaterad 2016-09-27.

 

Omständigheterna kring skolskjutshanteringen har varit speciella inför starten av läsåret 2016/2017. Nedan finner du svar på de mest centrala frågorna kring skolskjutsen.

 

Varför får vi avslag på vår ansökan?

Syftet med skolskjutsen är att säkerställa skolplikt för elever som pga avstånd, trafikförhållanden eller andra omständigheter har svårt att ta sig till skolan.

Kommunen har en riktlinje för på vilka villkor en elev är berättigad till skjuts. En bedömning görs sedan i varje enskilt fall utifrån ansökan. I regel måste alla särskilda behov intygas av läkare. Länk till riktlinjer hittar du här.

Om du tycker att kommunens beslut är felaktigt ska du överklaga enligt instruktionen i beslutet. I det fallet gör kommunen först en omprövning. Om beslutet står fast skickar vi automatiskt ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Vem betalar för resorna under tiden ett ärende prövas?

Så länge man inte har blivit beviljad skolskjuts betalar vårdnadshavaren för resorna.

Om ansökan kom in i tid och inget saknades i den, men skolskjutsen ändå beviljades för sent, kan kommunen ersätta kostnader i efterhand. Spara i så fall alla kvitton. Sista ansökningsdag för skolskjuts var den 1 maj.

Vem betalar för resorna som har gjorts om ett beslut ändras av domstolen?

Om rätten ändrar beslutet kan kostnader ersättas i efterhand. Spara i så fall alla kvitton.

Har barn med funktionshinder alltid rätt till skolskjuts?

Det görs en bedömning i varje enskilt fall av vilka förutsättningar en elev har att ta sig till skolan.

Funktionshinder ska styrkas med läkarintyg. Det avgörande är hur funktionshindret påverkar barnets förmåga att gå till skolan själv eller tillsammans med sin vårdnadshavare. Detta måste framgå av intyget, och det är därför viktigt att intyget är tydligt skrivet.  Länk till blankett för läkarintyg finns här.

Varför har vi inte fått något beslut?

I år kom det in många sena ansökningar. Alla ansökningar som kom in innan 1 maj och inte behövde kompletterats har handlagts och kommunen har fattat beslut. Arbetet med att handlägga ansökningar fortgår.

Varför så sen info?

Information om hur och när man ansöker har gått ut via skolorna och fanns med länkad vid skolvalet. Hemsidan är den bästa informationskällan om reglerna och det är vårdnadshavarens ansvar att kolla upp denna om man anser sig behöva skolskjuts.

Informationen om tidtabeller har gått ut alldeles för sent på grund av många sena ansökningar. Nytt avtal med leverantör har också blivit försenat p.g.a överklaganden, vilket inneburit att dialogen med bussbolaget inleddes väldigt sent.

Vilket ansvar har kommunen?

Om eleven med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden eller andra omständigheter behöver hjälp med att komma till skolan, så har kommunen ansvar – utifrån skollag och kommunala riktlinjer – att transportera eleven till och från skolan.

Vårdnadshavaren har alltid ansvaret för att barnet kommer till skolan, oavsett beviljad skolskjuts.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan