Fritidshemmens kvalitetsutveckling

Fritidshemmens uppdrag är att utforma en verksamhet som kompletterar utbildningen i skolan och erbjuder eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Genom att träna förmågor och stärka lärandet bidrar fritidshemmen till elevernas måluppfyllelse och ger eleverna de bästa förutsättningar att möta en globaliserad värld.


Ett systematiskt kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och utveckling inriktat mot mål som finns i nationella styrdokument och i Sigtuna kommuns utvecklingsprogram för fritidshemmen, kan fritidshemmen utveckla elevernas lärande. I samarbetet med elevernas lärare berikar fritidshemmen elevens mångsidiga utveckling.

Lek ett viktigt redskap

Utifrån sitt uppdrag planerar fritidshemmen lärande aktiviteter som synliggör målen och lärandet, som aktiverar eleverna som ägare av sin egen lärprocess och som för lärandet framåt. Leken och kreativa arbetsformer är ett viktigt redskap i barns lärande och språkutveckling.

Fritidshemmen skriver pedagogiska planeringar som innehåller syfte, förmågor som ska tränas, aktivitet som ska träna förmågorna, utvärdering och sammanfattning av vilket lärande man sett.

Utveckling och utbildning

Fritidspedagoger med utvecklingsuppdrag på skolorna träffas en gång per månad för att diskutera fritidshemmens utveckling. De följer också upp de pedagogiska planeringar som genomförts på de olika fritidshemmen.

All fritidspersonal utbildas på gemensamma studiedagar i att utveckla verksamheten genom pedagogiska planeringar.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation