Elever i behov av särskilt stöd

Skolan ska ständigt arbeta för elevens utveckling mot målen. Där det framkommer att elever som är i behov av särskilt stöd för att nå de lägsta kunskapskraven, ska en utredning göras och ett åtgärdsprogram utarbetas.

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

Mål och individuell utveckling

Enligt skollagen ska alla elever ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Ledning och stimulans ska även ges för dem som vill komma längre än lägsta kraven i sin kunskapsutveckling.

Eleven och elevens vårdnadshavare ska fortlöpande informeras om elevens eller barnets utveckling.

Ta kontakt med rektor på din skola för mer information!

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan