Information till andra huvudmän

Här hittar ni information om interkommunala priser, bidragsbelopp till fristående skolor, faktureringsrutiner samt kontaktuppgifter till våra handläggare. 

Interkommunala priser  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämden fastställer årligen i december priserna för nästkommande år för programmen i kommunens egen gymnasieskola och gymnasiesärskola. Beloppen som kommunen fastställt finns i dokumenten till höger.
Sigtuna kommun deltar i samarbetet med gemensam prislista inom Storstockholmsregionen (den s.k. länsprislistan).

Måltider

Sigtuna kommun ersätter måltider förutsatt att de är avgiftsfria.   

Tilläggsbelopp

Särskilda behov

Utöver det grundbelopp som kommunen fastställt kan skolan ansöka om tilläggsbelopp för särskilda insatser. Dessa insatser ska vara av extraordinär karaktär och riktade till en enskild elev. Kommunen är inte skyldig att betala om det skulle innebära betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. 

Ansökningsblankett och riktlinjer för extraordinärt stöd finns till höger på den här sidan. 

Modersmålsundervisning

För modersmålsundervisning utgår en ersättning för de elever som har rätt till modersmålsundervisning enligt gymnasieförordningen.

 

Hög frånvaro och studieavbrott

Om en elev har hög frånvaro ska detta dokumenteras och skickas till aktivitetsansvarig yrkes- och studievägledare. Använd blanketten som finns till höger.

Så snart skolan blir varse att en elev avbrutit sina studier ska de kontakta kommunen och meddela detta. Det är av största vikt att det sker skyndsamt, så att vi kan kontakta den enskilde och fullfölja vårt kommunala aktivitetsansvar.

Vid meddelande om studieavbrott, vänligen kontakta aktivitetsansvarig yrkes- och studievägledare. Se kontaktinformation till höger.

 

Vid förlängd undervisningstid eller då elev går om en årskurs

Om en elev går om en hel årskurs eller läser om vissa kurser ska undervisande skola kontakta hemkommun för att ansöka om ekonomisk ersättning för kostnaderna vid förlängd undervisning eller vid omgång av årskurs. Utbetalningar kommer att stoppas för en sjunde termin tills dess att skolan kontaktat kommunen och redogjort för vad eleven läser om samt varför. Ersättning kommer att utgå beräknat på studiernas omfattning. 

 

Faktureringsrutiner

Sigtuna kommun är ansluten till Stockholms läns Ungdoms- och Elevdatabas (UEDB). Bidrag till fristående skolor och interkommunala ersättningar till kommuner och landsting inom samverkansområdet utbetalas via s.k. resursfördelning genom UEDB.

Kommuner och landsting utanför samverkansområdet har möjlighet att få interkommunal ersättning månatligen utbetald via UEDB utan att fakturor behöver sändas. För utbetalning via UEDB kontakta vår ekonomihandläggare.

För skolkommuner som föredrar traditionell fakturering är fakturaadressen:  

Fakturaadress:

Sigtuna kommun
Box 38
195 21 Märsta

Vår referens: JARREP001   


Sigtuna kommun tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturans registrering. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation