Resebidrag och skolbiljett

Hemkommunen är enligt lag skyldig att ansvara för kostnader för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret omfattar alla gymnasieelever som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Med bostad avses den adress i kommunen där eleven är folkbokförd.

Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer.

Vid växelvis boende hos två vårdnadshavare är det folkbokföringsadressen som ligger till grund för bedömning av rätten till resebidrag.

Resebidrag och inackorderingsbidrag utgår inte samtidigt.


Skolbiljett

Elev som går i en kommunal eller fristående gymnasieskola som geografiskt ligger inom Stockholms län utgår bidraget i form av SL:s skolbiljett. Biljetten delas ut av skolan där eleven studerar.

Skolbiljetten gäller måndag till fredag kl. 04:30 - 19:00. Skolbiljetten går att komplettera till att gälla även för resor på kvällar och helger (fritidsbiljett), men detta betalar eleven själv.

 

 

 

 

 

 

 

Resebidrag

Resebidrag kan sökas av elev som går i kommunal eller fristående skola utanför Stockholms län.

Resebidrag utgår med den faktiska kostnaden på det billigaste färdsättet, dock högst med 1/30 av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, för närvarande 1 493 kr/månad.

Bidrag utbetalas under nio hela månader per läsår (september-maj). Vid sent inkommen ansökan beviljas resebidrag med högst tre månaders retroaktivitet.

Resebidrag utbetalas längst till och med vårterminen det år elever fyller 20 år.


Ändrade förutsättningar 

Resebidrag betalas för elev folkbokförd i Sigtuna kommun. Om förutsättningarna för att vara berättigad till bidrag ändras på grund av flytt, skolbyte eller studieavbrott ska detta utan dröjsmål anmälas till kommunen. Felaktigt utbetalda bidrag kommer att återkrävas.

Till höger finner du mer information om resekostnadsbidrag.

Skicka in din ansökan via kommunens digitala tjänster. 
Under "BARN OCH UTBILDNING" hittar du ansökningsformulären.

 
Skribent:
Jarmo Repka

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation