Lärarstuderande - Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central plats i lärarutbildningen. Den är en arena för tillämpning av teorier samtidigt som den ger praktiska erfarenheter som utgångspunkt för teoretiska studier.

Sigtuna kommun samarbetar med Uppsala universitets lärarutbildning. Minst 30 hp av utbildningen ska vara verksamhetsförlagd. En student gör sin VFU i en kommun under sin utbildning. Teori och praktik varvas, vilket innebär att studenten återkommer till sin VFU-kommun flera gånger under sin utbildning. Lärare behöver både teoretiska och praktiska kunskaper och en samverkan mellan dessa är nödvändig i lärarutbildningen. Den lokala lärarutbildaren LLU har en viktig handledande funktion för studentens väg till färdig lärare.

Riktlinjer för lärarstudenternas VFU:

 • LLU får tydlig information om kursens innehåll, uppläggning och examination samt VFU-uppgifter
  Uppgifterna hämtas på www.edu.uu.se/utbildning/LLU/
 • Studenten ska tillsammans med sin LLU formulera en individuell studieplan
 • Studenten ska reflektera över, analysera och på olika sätt dokumentera sina erfarenheter och upplevelser under sin VFU

För genomförande av VFU finns en organisation inom vilken anställda vid Uppsala universitet och representanter från regionens kommuner samarbetar.
VFU-koordinatorer för VFU i Uppsala är Pi Högdahl
VFU-samordnare i Sigtuna kommun är Pi Högdahl.

Samordnarens uppgifter är att:

 • Vara kontaktperson och samarbetspartner gentemot universitetet, studenterna, kommunens rektorer och lokala lärarutbildare
 • Fördela studenterna till LLU
 • Tillsammans med LLU, förskolechef/rektor, arbetslaget och förskolan/skolan svara för att studenterna får en god utbildning under sin VFU
 • Delta i informations- och arbetsmöten som rör VFU
 • Ansvara för information till förskolor, skolor och studenter
 • Förmedla kompetensutveckling för LLU

Lokala lärarutbildarens uppdrag är att:

 • Introducera studenten på arbetsplatsen
 • Informera studenten om regler och förhållningssätt
 • Tillsammans med studenten utforma en studieplan
 • Medverka till att studenten får optimala möjligheter att öva sig i yrket
 • Ge studenten feedback och stöd
 • Medverka vid bedömning av studenten

LLU ska vara väl insatta i sitt uppdrag (se riktlinjerna som är utskickade till alla förskolor/skolor och skriften Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndens riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning(VFU).

Ersättning utgår för studenter från Uppsala universitet till LLU om 600 kr/vecka som studenten är ute på vfu. Pengarna betalas ut till skolorna i slutet av terminen och kan användas till kompetensutveckling av olika slag. Efter godkännande från VFU-samordnaren kan förskolor/skolor ta emot studenter från andra högskolor utifrån den ersättning som gäller där.

Uppsala universitet erbjuder utbildningar och möten för LLU. Sigtuna kommuns riktlinje är att man som LLU ska ha gått någon form av handledningskurs och att man arbetat som lärare i tre år.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation