Likabehandling i förskola och grundskola

Alla barn och elever i Sigtuna kommun ska känna sig trygga och säkra i förskolan och skolan. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller mobbad. Därför har trygghet, trivsel och studiero högsta prioritet i våra verksamheter.

Alla förskolor och skolor arbetar förebyggande för att motverka kränkande(förolämpande ) behandling och främja likabehandling. Varje förskola och skola ska ha en likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplanen

I det förebyggande arbetet ingår att upprätta en likabehandlingsplan, där man beskriver hur förskolan /skolan ska arbeta för att förhindra att ett barn/en elev trakasseras eller utsätts för annan kränkande (förolämpande) behandling. På varje förskola och skola ska förskolechefen/rektor, pedagoger och elever hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg miljö.

I planen ska det stå vad förskolan/skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Om skolledare eller annan personal får kännedom om att ett barn/en elev anser sig blivit utsatt för trakasserier, mobbning eller annan kränkande behandling finns enligt lagen skyldighet att utreda omständigheterna och vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra fortsatt kränkning.

Likabehandlingsplanens innehåll - synlig för alla

Barnen - Eleverna

Barnen/Eleverna, tillsammans med pedagogerna på förskolan och i skolan, arbetar med  samspels-, trygghets- och värderingsövningar.
I skolan arbetar man också med bl.a. livskompetens, etiska samtal, sociala handlingsplaner, fadderverksamhet och rastvärdar. En annan viktig del i det förebyggande arbetet är klassråd och elevråd.

Föräldrarna

Föräldrarna får information om och blir delaktiga genom att, i föräldrasamtal och på föräldramöten, diskutera innehåll, det pågående förebyggande arbetet, rutiner och åtgärder i planen. På några enheter finns också möjlighet att delta i vägledande samspelsarbete.

Uppföljning

Arbetet med likabehandlingsplanerna bedrivs systematiskt, är väl förankrat i verksamheterna utvärderas tillsammans med den lokala arbetsplanen och följs årligen upp av Barn- och ungdomsförvaltningen .

Det finns också ett fungerande samarbete med Närpolisen som är involverad i arbetet för trygghet och studiero.

Läs enheternas likabehandlingsplaner

På förskolornas och grundskolornas egna hemsidor redoovisas likabehandlingsplanerna under menyn Kvalitet i förskolan/skolan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan