Lokaler och utemiljö

Barn- och ungdomsförvaltningen bedriver alla förskole- och/eller grundskole- och fritidshemsverksamheter i fastigheter som antingen ägs av kommunen eller hyrs av lokala fastighetsägare.

Gemensamt för dem alla är att det är kommunens egen fastighetsenhet Komfast som har ansvaret för att förvalta lokalerna.

Lokaler 

För- och grundskolelokalerna besiktigas varje år av rektor och personalrepresentanter. genom skydds – eller arbetsmiljöronder. Efter ronderna görs rapporter som tar upp brister eller förslag på åtgärder som behöver göras. Rapporterna skickas sedan till barn- och ungdomsförvaltningen som i samråd med Komfast prioriterar åtgärder inom den tilldelade budgetramen. Behoven uppmärksammas också i den framtida planeringen.

Vid om - till - eller nybyggnationer fungerar Komfast och den lokalansvarige på förvaltningen som projektledare respektive samordnare tillsammans med respektive enhets rektor och personalrepresentanter.

Utemiljö

När nya verksamheter startar eller byggs om ser vi också över utemiljön. En upprustning av förskole- och skolgårdarna görs ofta samtidigt och pedagoger och barn deltar i planeringen.

Även här är Komfast och den lokalansvarige på förvaltningen delaktiga i både planeringen och genomförandet.

I arbetet läggs också stor vikt vid nytänkande för att skapa miljöer för lärande utomhus. Som utgångspunkt i planeringen finns fastställda mål för förskole- och skolgårdar.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan