Övergångar inom och mellan skolformer

Denna rutin är framtagen för att barn och elever ska få en så bra övergång som möjligt inom och mellan skolformer i Sigtuna kommun.

I 3 kap. 12 j § skollagen (2010:800) anges att när en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet som eleven lämnar till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen.

När en elev byter skolform från grundskolan eller grundsärskolan till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, ska den mottagande skolenheten skyndsamt informera den överlämnande skolenheten om att skolenheten har tagit emot eleven, om det inte är obehövligt.

I Sigtuna kommun gäller rutinen även övergångar från förskola till förskoleklass.

I anvisningarna som följer finns rutinerna framtagna enligt en tidsplan med tillhörande bilagor. Anvisningar finns mellan:

  • förskola och förskoleklass
  • årskurs 6 och årskurs 7
  • årskurs 9 och gymnasiet
  • vid eventuellt skolbyte

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post