Modersmålsstöd och flerspråkighet i förskolan

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald.

Forskning visar att modersmålet är viktigt för lärande och kunskapsinhämtning i synnerhet hos barn som nyligen invandrat till Sverige, innan deras svenska uppnått en nivå som möjliggör att de kan lära sig nya saker också på svenska. En annan viktig aspekt av flerspråkig utveckling är att förskolebarn som inte använder alla sina språk kan förlora de språk som inte används. Barn tillägnar sig de språk de får möjlighet att höra och använda i sin vardag. Förskolepersonalens uppgift är att skapa en verksamhet där naturlig kommunikation på svenska och barnets modersmål är en självklarhet (Flera språk i förskolan- teori och praktik, Skolverket 2013).

Förskolan har en avgörande roll för att lägga grunden för ett barns utveckling och det livslånga lärandet. Språk och lärande hör ihop. Barn från olika miljöer och med olika modersmål möts i kommunen. I ett alltmer globalt samhälle är dessa barn en resurs som måste tas tillvara och utvecklas. Språket är det viktigaste verktyg vi kan ge våra barn. Det är också en förutsättning för det fortsatta lärandet (Sigtuna kommuns utvecklingsprogram för förskolan 2013-09-16).

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan