Modersmålsundervisning i grundskolan

Modersmålsundervisning

Modersmål är ett frivilligt skolämne som erbjuds barn som har minst en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska.

 

Vem kan få undervisning i modersmålet?

För att få undervisning i modersmål krävs att:

  • Minst en av vårdnadshavarna har språket som modersmål
  • Eleven talar språket hemma och har grundläggande kunskaper i språket
  • Minst fem elever önskar undervisning i språket.
  • Det finns en lämplig lärare för undervisningen

Sverige har fem nationella minoritetsspråk; finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch och för dessa språk gäller särskilda regler. Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket. Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken även om endast en elev på skolenheten ansöker om undervisning i språket.

 

Hur ansöker jag om modersmålsundervisning?

 

Det är alltid elevens vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning. Ansökan om modersmålsundervisning fr o m åk 1 görs bara vid ett tillfälle och gäller för elevens hela tid i grundskolan. Ansökan görs via E-tjänst.

 

Hur anordnas undervisningen?

 

I Sigtuna kommun erbjuds elever årskurs 1-9 att delta i undervisningen som sker utanför ordinarie skoltid. Från årskurs 4 erbjuds alltid undervisning i grupp och den kan vara på en annan skola. Elever i årskurserna 1-3 erbjuds undervisning på den egna skolan om så är möjligt.

 

Modersmål är ett frivilligt ämne men när man valt att påbörja modersmålsundervisning är deltagande obligatoriskt. Inskrivning av eleven görs i samband med läsårsstarten i augusti. Ingen inskrivning sker under pågående läsår. Undantag från denna regel görs för nyanlända elever och nyinflyttade elever, som påbörjat modersmålsundervisning i annan kommun. 

 

 

Hur gör jag för att avsluta modersmålsundervisning?

 

Om en elev inte längre önskar delta i modersmålsundervisningen ska vårdnadshavaren säga upp modersmålet. Uppsägning/avslut sker via E-tjänst.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Länkar