Likabehandlingsplan

2017 omarbetades likabehandlingsplanen.

Diskrimineringslagen

1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Skollagen

1 kap. 2§ Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar i skolan bemöda sig om att hindra varje försök från eleverna att utsätta andra för kränkande behandling. 

                   bild värdegrundsblomma gjord av elever i grundsärskolan

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Likabehandlingsplan