Adressättning

När behövs en ny adress?

En ny adress kan behövas vid all typ av nybyggnation eller vid till- eller ombyggnad av flerbostadshus. Många gånger finns behov av entydiga adresser till byggnader där personer vistas, som till exempel fritidshus, arbetsplatser eller samlingslokaler.

Vem beslutar om nya adresser?

Kommunen beslutar om adresser för bostäder och verksamheter. Nya adresser tas fram av stadsbyggnadskontoret som lägger in dessa i Lantmäteriets register. Under menyn Kartor på webbplatsen (www.sigtuna.se) kan adresserna sen sökas fram så att fastigheters adressområden med tillhörande adressplatser framgår i en kartbild.

Hur ser adressen ut?

Den adress som kommunen fastställer innehåller gatu-/vägnamn eller ortnamn tillsamman med ett nummer. Vid numrering tas hänsyn till anvisningar i svensk standard (SS 63 70 03) och att underlätta för färdtjänst, ambulans med flera att orientera sig. På landsbygden startar för det mesta numreringen av adressplatser på 100 för att inte förväxlas med gatuadresser i tätorten som sällan har tresiffrig numrering. Luckor i numreringen görs med hänsyn till grupperingar av hus, stickvägar och med reserver för eventuella framtida behov. Så kallad litterering kan ske då det saknas lediga nummer eller om det finns flera entréer på en byggnad.

Vad händer med adressen?

Stadsbyggnadskontoret registrerar adresser i Lantmäteriets system och informerar samtidigt berörda fastighetsägare, folkbokföringen, räddningstjänsten, polisen, postdistributörer med flera. De adresser som kommunen fastställt och lagt in i Lantmäteriets system kompletteras sedan med postnummer och postort av Posten och aviseras vidare till andra myndigheter. För bostadsadresser får den som är folkbokförd på ändrad adress så småningom en underrättelse från Skatteverket. Banker, försäkringsbolag och andra som hämtar adresser från Lantmäteriet eller folkbokföringen får därigenom också tillgång till nya adresser.

Hur görs adressändring?

Blir adressen där man är folkbokförd ändrad så kommer detta automatiskt att slå igenom hos de flesta myndigheter (se Vad händer med adressen?). Om man däremot flyttar till en ny adress till exempel i en nybyggnation måste man själv anmäla adressändringen.

Juridiker, föreningar med flera som är registrerade på en viss adress får inte denna automatiskt ändrad vid adressändring utan måste alltid själva göra de adressändringar som krävs för kunder, leverantörer, PRV med flera. Till exempel har Bolagsverket inga kopplingar till andra myndigheters register så att adressändringar som görs till Svensk Adressändring eller Skatteverket slår igenom. Tänk speciellt på att ändra besöksadressen så att den överensstämmer med den av kommunen fastställda adressen.

Vem ansvarar för skyltning?

Adressnummer bör skyltas på huset eller vid infartsväg eller liknande. Respektive fastighetsägare ansvarar för skyltningen. Skyltning av väg- eller ortnamn längs vägar tas om hand av väghållaren. Kommunen skyltar till exempel det kommunala vägnätet.

Vilka lagar och riktlinjer?

Ansvaret för adressättningen ligger sedan 1994 på Sveriges kommuner och från den första juli 2006 gäller enligt lagen om lägenhetsregister att namnsättning med så kallade belägenhets­adresser ska göras. Dessa geografiska adresser utgör stommen i adresserna och underlättar samtidigt att hitta till en specifik plats. Det finns en svensk standard som anger hur belägenhetsadresserna ska byggas upp (SS 63 70 03). Belägenhetsadressen innehåller kommun, kommundel, adressområde (väg-/gatunamn/bynamn) och adressplats (1-999). För den som använder en postbox för sin adressering, så kallad särskild postadress, betraktas belägenhetsadressen främst som en besöksadress.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar